6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, în perioada 2024 – 2029, să fie următoarele:

 • Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale;
 • Creșterea capacitații de cercetare prin modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare (C-D) în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică̆ pe plan internațional prin:
  • crearea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare complexe, prin modernizarea și extinderea spatiilor existente;
  • dotarea spațiilor existente cu echipamente high-tech competitive pe plan internațional în domeniul biomedical, al cercetărilor științifice fundamentale și aplicative pe animale de laborator;
 • Dezvoltarea pe termen lung de colaborări cu noi structuri de cercetare clinică și fundamentală (universități, institute de cercetări farmaceutice și biotehnologice) în vederea obținerii de rezultate științifice relevante la nivel național și european, cu aplicații directe în industria farmaceutică și biomedicală;
 • Îmbunătățirea calității și eficienței activității de C-D-I desfășurate în instituție în scopul stimulării ofertei de servicii performante pentru întreprinderi, prin dezvoltarea de terapii inovative în patologie, elaborarea de studii de cercetare medicală în farmacologia fundamentală și farmacogenomică, validarea de noi protocoale de investigații, screening și tratament prin studii de medicină experimentală;
 • Obținerea de brevete și patente din activitatea de cercetare care să permită înființarea de spin-off-uri și participarea la noi proiecte de finanțare;
 • Obținerea certificatului Good Laboratory Practice (GLP) care va permite centrelor noastre de cercetare acces la finanțări externe publice și private și va conduce la creșterea notorietății U.M.F. Iași în plan internațional;
 • Recunoașterea națională și internațională a certificatelor emise de centrele de cercetare în scopul liberei circulații a produselor medicamentoase;
 • Realizarea de studii și testări de medicamente în centrele noastre de cercetare și valorificarea lor prin colaborarea cu producătorii de medicamente și servicii din industria biomedicală;
 • Funcționarea ca punct regional de contact/diseminare de informații și know-how în domeniul medicamentelor și a tehnicilor inovante de diagnostic;
 • Atragerea de specialiști, doctoranzi și tineri cercetători prin crearea de noi posturi de cercetare, întărirea capacitații administrative a centrelor de cercetare și participarea la proiecte de cercetare comune la nivel național și european;
 • Dezvoltarea instruirii și pregătirii în domeniul medicinei experimentale prin crearea de noi infrastructuri, care să asigure legătura între mediul academic și industriile de specialitate farmacologică și biomedicală; aceasta va permite realizarea programelor de cercetare în sănătate, precum și integrarea în programele internaționale;
 • Formarea de specialiști în domeniul activităților de standardizare, evaluare și certificare a conformității medicamentelor;
 • Crearea unei baze materiale solide și de înalt nivel pentru dezvoltarea cercetărilor realizate de tinerii doctoranzi din cadrul U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași;
 • Dezvoltarea centrelor de profil deja existente în unități de referință pe plan național în investigațiile biomedicale in vivo. În condițiile în care tendința actuală este implementarea în rutină (investigații clinice, de medicina legală, de studiu a calității ecosistemului biologic, epidemiologie etc) a acestui nivel de investigație, consider că fructificarea expertizei noastre în aceasta direcție trebuie să devină o prioritate;
 • Utilizarea tehnologiilor oferite de CEMEX în analiza curentă din farmacologia fundamentală și farmacogenomică în cadrul studiilor de cercetare medicală aprobate pentru derulare. Experiența deținută în domeniul farmacologiei fundamentală va asigura un beneficiu științific și medical maxim și returnează în plan social o contribuție importantă a eforturilor financiare ale cercetării;
 • Atragerea fondurilor alocate la nivel național și internațional către susținerea cercetării în sfera biomedicală (farmacologie fundamentală și imagistică medicală avansată, studiul medicamentelor și utilizarea lor preclinică) va contribui pe termen lung la reducerea costurilor totale în domeniul sănătății publice, la îmbunătățirea stării de sănătate a populației și la promovarea competitivității economice între producătorii de medicamente și biotehnologie implicați, ceea ce corespunde implementării conceptului de Dezvoltare Durabilă a Regiunii de Dezvoltare Nord Est;
 • Dezvoltarea unui Centru metodologic de concepere proiecte științifice și statistică, un proiect nou și inovator ce va răspunde unei nevoi concrete: asigurarea vizibilității cercetătorilor prin promovarea publicării rezultatelor obținute în reviste recunoscute la nivel internațional, cu o înaltă cotare;
 • Identificarea și stabilirea axelor majore de cercetare la nivelul Universității pentru o alocare judicioasă a investițiilor din partea comunității academice pentru susținerea infrastructurii de cercetare;
 • Susținerea și încurajarea unor cadre didactice pentru elaborarea de proiecte de cercetare științifică subvenționate național sau internațional;
 • Stimularea aplicațiilor pe sursele de finanțare și apelurilor speciale pentru infrastructura dedicată cercetării;
 • Organizarea anuală a unor manifestări științifice, cu atragerea unor participanți valoroși de la alte Universități;
 • Susținerea participării unui număr cât mai mare de cadre didactice la manifestări științifice naționale și internaționale, prin identificarea unor fonduri pentru deplasarea acestora;
 • Susținerea obținerii de fonduri prin finanțarea rezultată din cercetarea științifică;
 • Derularea de proiecte de cercetare avansată pe platforma CEMEX: Centru Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicina Experimentală;
 • Examinarea stării actuale de dotare a laboratoarelor disciplinelor aparținând curriculei minime impuse de Comunitatea Europeană și propuneri de reorganizare și finanțare după prezentarea unor rapoarte alcătuite de specialiști și a unor proiecte concepute de responsabilii laboratoarelor respective;
 • Înființarea Centrului de Cercetare Fundamentală în corpul de clădire achiziționat în decembrie 2019 de către Universitate;
 • Susținerea și încurajarea inițiativelor de proiecte tip „baze de utilizatori multipli” pentru participarea la competiția de finanțare;
 • Identificarea posibilităților reale de efectuare a unor cercetări interdisciplinare;
 • Implicarea studenților care probează motivație și calități pentru cercetarea științifică la toate nivelurile, atât în cercetarea fundamentală, cât și în cea clinică sau experimentală;
 • Dezvoltarea unor studii postdoctorale și includerea facultăților din cadrul Universității în programe postdoctorale cu colaborări internaționale;
 • Identificarea realistă a posibilităților de creare a noi centre de excelență în structurile clinic spitalicești din Iași;
 • Concentrarea temelor de cercetare științifică propuse de diversele colective pe o tematică prioritară astfel încât să fie posibilă o activitate IOSUD pentru scoaterea unui număr mare de locuri la studiile de Doctorat;
 • Încurajarea înscrierii a cât mai multor cadre didactice în corpul experților evaluatori în structuri naționale și internaționale;
 • Reconsiderarea importanței părții practice a lucrărilor de licență, prioritar pentru studenții care au dovedit interes;
 • Evidențierea domeniilor de cercetare ale facultăților pe pagina de web a Universității;
 • Menținerea unui contact periodic cu biblioteca Universității pentru obținerea de informații despre resursele bibliografice la care Universitatea are acces gratuit;
 • Dezvoltarea în continuare a activităților laboratoarelor de cercetare interdisciplinare care să permită participarea studenților la lucrările de cercetare și dotarea acestora cu echipamente performante;
 • Stimularea personalului care desfășoară activități de cercetare prin constituirea acestor activități în criterii principale pentru acordarea gradațiilor de merit, a salariului de merit, ca și pentru promovarea în posturi didactice superioare;
 • Identificarea de noi resurse extrabugetare pentru finanțarea unei cercetări de înalt nivel;
 • Promovarea în Consiliul de Administrație al Universității a ideii de susținere financiară (similară deciziei 1132), pentru publicarea de articole științifice în reviste cu IF mai mare de 1,5.