5.2. Excelența în actul educațional

Excelența în actul educațional nu este o destinație în sine sau un punct terminus, ci un drum și un mod de a înțelege și de a căuta performanța. Fiecare pas înainte făcut pe drumul către excelență este un element de progres și în egală măsură o piatră de temelie pe care putem clădi mai departe. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași nu a început și nu se va termina cu noi, cei care alcătuim astăzi corpul ei academic – 140 de ani de istorie sunt dovada vie a acestui adevăr. Dar, în ciuda vremelniciei noastre, consider că avem obligația de a face, umăr la umăr, toți pașii pe care suntem capabili să-i facem pe drumul către excelență. Acest efort comun este, până la urmă, parte din ceea ce înseamnă spiritul academic, indiferent de secolul în care ne-am afla.

Descriu mai jos câțiva din pașii pe care vă propun să-i facem împreună pe drumul către excelență. Ei nu ne vor duce la destinație, ci doar mai aproape de ea, pe măsura puterilor, hărniciei și viziunii noastre.

5.2.1. Din perspectiva procesului didactic și a metodelor didactice:
 • Formarea și dezvoltarea unui corp academic de elită, conectat la viața academică și științifică internațională, capabil de adaptare la provocările actuale ale învățământului medico-farmaceutic;
 • Adaptarea modalităților de predare și de evaluare a cunoștințelor la standardele inovative actuale ale învățământului medico-farmaceutic, adoptate de școlile medicale performante;
 • Centrarea predării pe obținerea de competențe și abilități;
 • Redimensionarea rolului și locului informației teoretice; promovarea învățământului practic, a celui cu aplicabilitate clinică;
 • Crearea unei relații profesionale personalizate între cadrul didactic și student;
 • Continuarea compatibilizării sistemului de învățământ medical și farmaceutic cu standardele europene;
 • Adaptarea curriculelor după un sistem de învățământ integrativ liniar; Reforma curiculară, cu sprijinul unei universități internaționale de prestigiu (ex. Universitatea Leeds din Marea Britanie, Universitatea Semmelweis din Ungaria);
 • Optimizarea organizării învățământului la disciplinele fundamentale și de specialitate;
 • Evaluarea programelor analitice, pornind de la definirea obiectivelor didactice specifice fiecărei discipline și continuând cu revizuirea programelor analitice, definirea competențelor și abilităților;
 • Adaptarea programelor analitice cu cele ale facultăților cu care există relații sau perspective de colaborare pentru facilitarea mobilităților;
 • Extinderea propunerilor de teme inovatoare și a formelor de realizare a cursurilor de formare medicală continuă organizate de Universitate, acordând prioritate dezvoltării componentelor practice din curriculă;
 • Implementarea în procesul de învățământ a datelor și informațiilor, având drept criteriu principiul medicinei bazate pe dovezi și optimizarea învățământului conform Metodologiei cercetării și documentării științifice medicale;
 • Intensificarea schimbului de studenți cu facultățile din țară prin reluarea programul de mobilități interne tip Erasmus;
 • Editarea cu prioritate a cursurilor și manualelor pentru lucrări practice la obiectele la care dotarea bibliotecii este deficitară (dezvoltarea colecției „Note de curs/ Note de stagiu” prin Editura „Gr. T. Popa” în limbile română, franceză și engleză);
 • Achiziționare de către Biblioteca Centrală a Universității a unor manuale și tratate de circulație internațională;
 • Perfecționarea sistemului de credite transferabile și bună funcționare a structurii CRID a Universității;
 • Redefinirea ofertei de cursuri opționale și facultative;
 • Adaptarea permanentă a nivelului de dotare cu aparatură didactică;
 • Adaptarea examenului de licență la standardele naționale și europene;
 • Continuarea schimburilor de studenți în cadrul programelor ERASMUS – SOCRATES și prin alte forme, prin convenții de reciprocitate;
 • Încheierea acțiunii de compatibilizare a învățământului cu nivelul european pentru specializările la care acest proces nu s-a finalizat (Asistență Medicală Generală, Nutriție și dietetică, Kinetoterapie și Recuperare medicală);
 • Stimularea cadrelor didactice pentru a participa activ la acțiunile organizațiilor studențești (ex: Congressis), precum și la acțiunile de voluntariat care sunt inițiate de studenți;
 • Dezvoltarea unui Centru multicultural, în cadrul Centrului de Limbi moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa” al U.M.F. Iasi, care va avea ca scop asigurarea unei zone deschise unde fiecare cultură, religie, tradiție să se facă cunoscute prin studenții săi, să genereze cunoaștere, respect și toleranță – valori indispensabile unei instituții de învățământ superior care găzduiește un număr atât de mare de naționalități;
 • Dezvoltarea metodelor de învățământ formativ și a sistemului de examinare cu caracter formativ, care să predomine în raport cu învățământul informativ.
5.2.2. Din perspectiva procesului de admitere a studenților și adaptare a cifrei de școlarizare:
 • Absorbția locurilor de la specializările la care s-a sistat activitatea spre cele eficiente (Medicina pentru seriile în limba engleză și franceză, Asistență Medicală Generală, Medicina dentară în limba engleză și franceză);
 • Îmbunătățirea ofertei publicitare de atragere a candidaților și accesul neîngrădit al acestora la informație;
 • Îmbunătățirea raportului dintre numărul de studenți bursieri și nebursieri, precum și a proporției dintre numărul de studenți bursieri și numărul total de studenți;
 • Menținerea sistemului de realocare anuală a locurilor bugetate, în funcție de rezultatele mediilor obținute în anul universitar anterior (ierarhizarea anuală);
 • Identificarea unor modalități de stimulare și atragere a studenților în activitatea de cercetare științifică (includerea în cercetări comune studenți / cadre didactice, cercuri științifice);
 • Acțiuni de creștere a vizibilității internaționale prin atragerea unui număr cât mai mare de aplicanți pentru programele de studiu în limba franceză și engleză și introducerea unui proces de selecție al acestora similar cu concursul de admitere practicat pentru aplicanții români;
 • Informarea potențialilor candidați din străinătate, precum și a Ambasadelor sau Consulatelor respectivelor țări, cu privire la metodologia și procedurile de admitere, prin anunțuri pe pagina web a Universității, dar și direct prin contactele frecvente ale structurilor de management universitar cu aceste structuri de reprezentare a țărilor din care provin candidații;
 • Introducerea examenului scris la admitere pentru programele de studiu în limbile engleză și franceză;
 • Semnalarea de către structurile de management ale facultăților a cazurilor de inadaptare la cerințele învățământului superior.
5.2.3. Din perspectiva studenților:
 • Adaptarea direcțiilor de formare în cadrul învățământului de licență în funcție de opțiunile și dezideratele potențialilor candidați, dar și în strânsă corelație cu cerințele de pe piața muncii;
 • Formarea superioară calitativă în variate specialități de licență din domeniile medical, farmaceutic și biomedical;
 • Selecția corectă și riguroasă a candidaților, printr-un proces de admitere care să conducă la admiterea candidaților performanți, atât la specializările în limba română, cât și a celor în limbile franceză și engleză;
 • Formarea superioară calitativă a tinerilor în specialitățile de licență în acord cu exigențele impuse la nivel național și internațional prin:
  • actualizarea permanentă a curriculei;
  • continuarea și optimizarea aplicării sistemului de credite transferabile pentru asigurarea unei strategii dinamice a mobilităților;
  • orientarea mobilităților către țările anglofone, zonă mai puțin acoperită până la acest moment în raport cu cererile venite din partea studenților;
  • introducerea de noi competențe și abilități în exigențele de formare;
  • creșterea capacității de studiu prin tehnici moderne de predare-învățare;
  • creșterea calității procesului de predare-învățare prin utilizarea la maximum a capacității Platformei e-Learning și a accesibilității la bazele de date bibliografice;
  • reducerea timpului petrecut în universitate de către student pentru activități teoretice prin optimizarea orarului și acordarea unui timp mai mare studiului individual;
  • acordarea importanței meritate formării practice prin metodele tradiționale, dar și prin cele moderne, cum sunt metodele bazate pe simulare în Centrul de Simulare al U.M.F. Iași;
  • optimizarea sistemului de evaluare a cunoștințelor și abilităților prin punerea accentului pe metodele de evaluare formative și într-o măsură mai redusă a celor cantitative;
 • Oferte de tutorat/mentorat pentru pregătirea suplimentară a studenților sau rezidenților, inclusiv în vederea promovării unor examene sau concursuri naționale sau internaționale, cum sunt cele de rezidențiat sau pentru obținerea unei specialități recunoscute la nivel internațional;
 • Solicitarea conlucrării cu Ambasadele și Consulatele din țările cu un număr semnificativ de studenți înscriși la facultățile din cadrul Universității, în vederea facilitării unui studiu privind inserția profesională a absolvenților în țările de origine.
5.2.4. Din perspectiva medicilor rezidenți:
 • Conceperea unei curricule flexibile pentru învățământul de rezidențiat din unitățile medicale;
 • Promovarea noțiunii de implicare totala a celor șase U.M.F.-uri în învățământul de rezidențiat: concurs, pregătire, examen de obținere a titlului de medic / medic stomatolog / farmacist, specialist;
 • Completarea pregătirii teoretice cu o semnificativă componentă practică, prin dobândirea de competențe și abilități suplimentare specifice acestui ciclu de formare, inclusiv în cadrul Centrului de Simulare, conceput ca o platformă performantă de pregătire atât pentru studenți, cât și pentru rezidenți;
 • Utilizarea de metode noi de evaluare a cunoștințelor care să permită aprecierea corectă a gradului de performanță în dobândirea competențelor specific.
5.2.5. Din perspectiva masteranzilor:
 • Realizarea de oferte curriculare moderne și bazate pe interdisciplinaritate la nivel de masterat, satisfăcând astfel dorința de completare a competențelor dobândite în timpul învățământului de licență, în concordanță cu cerințele de pe piața muncii sau în vederea completării studiilor conform sistemului LMD;
 • Dezvoltarea învățământului de masterat pentru continuarea pregătirii absolvenților ciclului de licență de 240, respectiv 180 de credite;
 • Favorizarea sistemului de credite transferabile ca mijloc de asigurare a flexibilității pregătirii.
5.2.6. Din perspectiva doctoranzilor:
 • Atingerea dezideratului de excelență pentru nivelul de Doctorat prin eficientizarea pregătirii în domeniul metodologiei cercetării biomedicale;
 • Crearea unor rețele de cercetare doctorală și postdoctorală;
 • Favorizarea mobilităților prin accesarea burselor doctorale și postdoctorale;
 • Creșterea numărului de granturi de cercetare pentru susținerea proiectelor de cercetare doctorală;
 • Creșterea vizibilității tinerilor cercetători prin numărul articolelor publicate sau a prezentării rezultatelor în cadrul unor reuniuni profesionale recunoscute;
 • Creșterea calității și a originalității cercetărilor doctorale;
 • Crearea unor nuclee de cercetare care să fie incluse în rețelele de cercetare naționale sau internaționale, permițând astfel finanțarea lor corespunzătoare;
 • Promovarea cadrului pentru acțiuni de leadership regional, național sau internațional;
 • Facilitarea schimburilor de know-how și experiență cu conducători de doctorat din alte structuri academice de profil sau complementare și conexe.