2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari

 • Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului;
 • Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la diverse specializări prin renunțarea la specializările neeficiente în plan managerial;
 • Oferirea posibilităților de formare a cadrelor didactice pentru cunoașterea la nivel B2 a limbilor străine, precum și organizarea de cursuri în domeniul strategiilor de management academic pentru a îmbunătăți competențele și abilitățile manageriale;
 • Creșterea resurselor extrabugetare din proiecte, granturi, servicii;
 • Creșterea ponderii indicatorilor de calitate la finanțare;
 • Dotarea Bibliotecii UMF Iași la un nivel corespunzător unui act academic de calitate;
 • Accesul la baze de date online prin Biblioteca UMF Iași;
 • Procesul de evaluare a angajaților este bine structurat și în care erorile de evaluare nu au o influență determinantă;
 • Eficacitatea ridicată a echipelor de muncă;
 • Posturile oferă un statut social privilegiat recunoscut de comunitate;
 • Stilul de leadership dominant este cel colaborativ;
 • Cultura organizațională dominantă este cea a regulamentului;
 • Structură organizatorică funcțională;
 • Deschidere către îmbunătățire continuă;
 • Implicare în dezvoltarea comunității locale;
 • Echipă managerială cu viziune, pe toate planurile: didactic, cercetare, imagine, internaționalizare.

Puncte slabe

 • Lipsa unei strategii coerente și continue de îmbunătățire a curriculumului (adecvat specializării, numărului de ore alocat nivelului actual al cunoașterii) de studiu la fiecare disciplină;
 • Aplicarea insuficientă a metodelor moderne de transmitere a informațiilor;
 • Asumarea limitată a unor responsabilități de management (strategie educațională și de cercetare, administrative etc.) din partea Directorilor și a membrilor Consiliilor de Departament;
 • Reducerea numărului de cadre didactice conducătoare de doctorat;
 • Slaba atractivitate a personalului tânăr în activități de predare și cercetare din cauza retribuției inferioare față de alte state UE-27.

Oportunități

 • Mediu intern orientat spre cooperare și îndeplinirea obiectivelor Sistemului Managementului de Calitate;
 • Numărul de departamente modificat în deplin acord cu tendințele existente la nivel național și internațional;
 • Posibilitatea de dotare continuă a Bibliotecii Universității prin achiziționarea de noi cărți și abonamente la reviste de specialitate de interes atât pentru studenți, cât și pentru profesori;
 • Implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Management al Calității;
 • Dezvoltarea de noi tehnologii informaționale, care dau posibilitatea UMF Iași să reducă decalajul tehnologic în raport cu universitățile de același profil din țările UE;
 • Implicarea unor personalități din cadrul Universității în activitățile decizionale și profesionale ale Sistemului de Sănătate din România sau din Europa;
 • Posibilitatea promovării cadrelor didactice pentru performanțele atinse la nivel național și internațional;
 • Colaborare cu asociațiile profesionale pe toate cele 4 facultăți;
 • Actualizarea recurentă a bazei de date cu posibili angajatori și locuri de muncă;
 • Crearea premiselor pentru autonomia financiară prevăzută de Legea 199/2023;
 • Strategie unitară și comunicarea directă către toate structurile de implementare;
 • Criterii de performanță realiste;
 • Informare: granturi și colaboratori.

Amenințări

 • Situația economico-socială națională și comunitară;
 • Prevederile legale care reduc capacitatea instituțională a UMF Iași;
 • Riscul scăderii atractivității pentru cadrele didactice și/sau de cercetare datorat limitării posturilor;
 • Blocarea proceselor de investiție și modernizare datorată unor prevederi legale care limitează libertatea financiară a Universității;
 • Oportunități reduse pentru tinerii absolvenți;
 • Venituri salariale reduse pentru tinerii absolvenți;
 • Capacitate limitată de atragere a personalului în cercetarea academică, din lipsa unei strategii de promovare a cercetării la nivel național;
 • Reducerea capacității instituționale de a implementa proiecte de modernizare;
 • Uzura morală a unei părți din echipamentele de studiu și învățare practică;
 • Slaba integrare a tehnologiilor existente.