1.3. Argument pentru continuitate

excelență prin prosperitate, progres prin inovare

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași pe care o propun pentru perioada 2020 – 2024 este excelență prin prosperitate, progres prin inovare. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași este înființată și funcționează conform Cartei Universitare, în concordanță cu legislația națională și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior. Carta Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, modificată ultima dată în ședința Senatului Universității din 15 februarie 2017 și validată de Ministerul Educației Naționale, definește ca interes prioritar al U.M.F. Iasi garantarea și respectarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale studenților și cadrelor didactice în îndeplinirea misiunii Universității de furnizor de educație și cercetare.

Universitatea și-a asumat, în mandatul prezentei echipe manageriale, obiectivele înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare 2016 – 2020. Viziunea care a stat la baza acestui plan constă în recunoașterea pe plan internațional a Universității ca instituție de cercetare avansată, aspirând la un loc de drept între liderii europeni în activitatea de cercetare și excelență în învățământ, dedicată impactului pozitiv în viața studenților, absolvenților și a personalului didactic și nedidactic, precum și în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

Misiunea pe care mi-am asumat-o ca Rector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” pentru mandatul 2016 – 2020, a fost „Excelență prin prosperitate”, având ca obiectiv fundamental continuarea efortului direcționării activității Universității către excelență – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Managementul academic modern este în primul rând deschis libertăților de gândire și exprimare, pe un fond de responsabilitate profesională, morală și socială generator de creativitate. Pentru mandatul 2020 – 2024, vă propun ca obiectivul principal al Universității noastre să rămână acela de a-și consolida și spori resursele umane și materiale, de a identifica și valorifica cele mai potrivite mijloace prin care prosperitatea să genereze performanță și excelență, atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual, pentru fiecare dintre membrii comunității academice.

În timpul mandatului 2016 – 2020, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a îndeplinit această misiune prin:

 • formarea de medici, medici dentiști, tehnicieni dentari, nutriționiști, farmaciști, asistenți medicali, bioingineri medicali și balneofiziokinetoterapeuți cu o instruire completă, care să le permită să își însușească competențele profesiei și, totodată, să îi ajute să evolueze profesional în viitor pe fundamentul constituit de cunoștințele teoretice și pregătirea practică obținute în facultate;
 • transmiterea către viitorii practicieni a tuturor cunoștințelor necesare acestora pentru evaluarea datelor științifice privind maladia, diagnosticarea și tratarea ei, dar și pentru a putea furniza pacienților cunoștințe specifice legate de prevenție și tratament;
 • participarea activă la realizarea acțiunilor demarate de Ministerului Sănătății (MS) prin membrii corpului didactic care sunt și membri ai unor comisii de specialitate;
 • inițierea și susținerea proiectelor de cercetare științifică atât în domeniul cercetării fundamentale, cât și în cel al cercetării aplicative;
 • dezvoltarea în cadrul Universității a unor echipe de cercetare pluridisciplinare care să participe la realizarea unor proiecte științifice de interes major, ca parteneri în consorții naționale și internaționale;
 • oferirea condițiilor pentru promovarea nivelului de cercetare avansată, atât prin rezultatele obținute în cadrul granturilor internaționale, naționale și a celor interne, cât și prin finalizarea cercetărilor în cadrul tezelor de doctorat și de abilitare, coordonate de către cadrele didactice ale Universității;
 • asigurarea vizibilității cercetării efectuate în echipele din care fac parte cadrele didactice ale Universității prin creșterea numărului de articole in extenso publicate în reviste de specialitate clasificate CNCSIS, indexate BDI sau cotate ISI;
 • promovarea spiritului academic de cooperare și conlucrare la nivelul comunității academice și în afara ei, prin aplicarea principiilor de comunicare atât între cadrul didactic și student, cât și între cadrele didactice;
 • cultivarea și promovarea în toate activitățile academice a tradiției școlii medicale ieșene, ca argument identitar definitoriu pentru Universitate;
 • cultivarea imaginii școlii medicale ieșene prin materiale promoționale și prin actualizarea site-ului propriu, cu extinderea sistemului de informatizare pe baza Platformei de eLearning;
 • participarea și susținerea colaborării cu alte universități și instituții de cercetare biomedicală din țară și din străinătate;
 • identificarea problemelor pe care le-au ridicat practica medicală și stomatologică pe teritoriul Moldovei și desemnarea unui număr de cadre didactice care să coordoneze activitatea din rețeaua Ministerului Sănătății, în vederea identificării soluțiilor adecvate;
 • organizarea și participarea la manifestări științifice de nivel național / internațional, pentru a asigura vizibilitatea potențialului cercetării medicale și farmaceutice ieșene.

 

Pentru mandatul 2020 – 2024 vă propun continuarea misiunii academice a Universității „Grigore T. Popa” Iași prin:

 • asigurarea excelenței în educația medicală și cercetarea științifică, pentru formarea de specialiști cu pregătire superioară, performanți la nivel național și internațional în specializările lor;
 • dezvoltarea unor programe de studii care corespund unei game cât mai largi de cerințe și exigențe instructiv-educaționale;
 • adaptarea cunoștințelor și competențelor practice ale absolvenților la piața muncii, atât prin formarea inițială, cât și prin programele de învățare continuă;
 • actualizarea și perfecționarea continuă a pregătirii specialiștilor, prin multiple forme de învățământ postuniversitar;
 • prospectarea recurentă și valorificarea posibilităților de încadrare în piața muncii a absolvenților programelor de studii din Universitatea noastră;
 • optimizarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicată pentru ridicarea nivelului calitativ, creșterea competitivității, afirmarea performanțelor școlii medicale ieșene și pentru îmbunătățirea continuă a asistenței medicale;
 • asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru activitățile desfășurate, precum și a unor condiții de muncă și viață adecvate pentru toți membrii comunității academice;
 • managementul calității pentru serviciile educaționale de formare inițială și continuă, de cercetare științifică și pentru activitățile administrative și auxiliare;
 • promovarea relațiilor de cooperare internațională și integrarea în sistemul european de învățământ medical, prin atingerea standardelor de structură, calitate și eficienţă;
 • promovarea deontologiei și bioeticii, apărarea valorilor democrației, prevenirea exclusivismului și intoleranței, respectarea drepturilor și libertăților individuale fundamentale în statul de drept.

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași pe care o propun pentru perioada 2020 – 2024 este excelență prin prosperitate, progres prin inovare. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENŢĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

Pentru corpul academic, excelența prin prosperitate se traduce prin crearea premiselor unui act educațional de cea mai înaltă calitate. Venituri mai mari și resurse mai vaste pentru corpul didactic înseamnă mai mult timp pentru perfecționare, prioritizarea calității și nu a cantității în actul educațional, asigurând astfel premisele performanței.

Urmând acest drum, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași își poate asuma în mod firesc rolul important pe care îl merită în crearea și tezaurizarea valorilor științelor medicale românești, prin pregătirea la înalt nivel a specialiștilor în domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și bioinginerie, prin menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, prin promovarea cercetării științifice și participarea activă a specialiștilor noștri în circuitul internațional de valori și, nu în ultimul rând, prin afirmarea identității școlii românești de medicină.