1.3. Argument pentru continuitate

excelenţă academică, internaţionalizare şi impact social în era digitală

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași pe care o propun pentru perioada 2024 – 2029 este “excelenţă academică, internaționalizare şi impact social în era digitală”. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENȚĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este înființată și funcționează conform Cartei Universitare, în concordanță cu legislația națională și cu principiile Spațiului European al Învățământului Superior. Carta Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, modificată ultima dată în ședința Senatului Universității din 3 octombrie 2023, cu aviz de legalitate din partea Ministerului Educației prin adresa nr. 28336/19.10.2023, definește ca interes prioritar al UMF Iaşi garantarea și respectarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale studenților și cadrelor didactice în îndeplinirea misiunii Universității de furnizor de educație și cercetare.

Universitatea și-a asumat, în mandatul prezentei echipe manageriale, obiectivele înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare 2020 – 2024. Viziunea care a stat la baza acestui plan constă în recunoașterea pe plan internațional a Universității ca instituție de cercetare avansată, aspirând la un loc de drept între liderii europeni în activitatea de cercetare și excelență în învățământ, dedicată impactului pozitiv în viața studenților, absolvenților și a personalului didactic și nedidactic, precum și în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

Misiunea pe care mi-am asumat-o ca Rector al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pentru mandatul 2016 – 2020, a fost „Excelență prin prosperitate”, având ca obiectiv fundamental continuarea efortului direcționării activității Universității către excelență – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral. Managementul academic modern este în primul rând  deschis libertăților de gândire și exprimare, pe un fond de responsabilitate profesională, morală și socială. Pentru mandatul 2020 – 2024, mi-am propus ca obiectivul principal al Universității noastre să rămână acela de a-și consolida și spori resursele umane și materiale, de a identifica și valorifica cele mai potrivite mijloace prin care prosperitatea să genereze performanță și excelență, atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual, pentru fiecare dintre membrii comunității academice.

În timpul mandatelor 2016 – 2024, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a îndeplinit această misiune prin:

 • formarea de medici, medici dentiști, tehnicieni dentari, nutriționiști, farmaciști, asistenți medicali, bioingineri medicali şi balneofiziokinetoterapeuţi cu o instruire completă, care să le permită să îşi însuşească competenţele profesiei şi, totodată, să îi ajute să evolueze profesional în viitor pe fundamentul constituit de cunoștințele teoretice şi pregătirea practică obţinute în facultate;
 • transmiterea către viitorii practicieni a tuturor cunoștințelor necesare acestora pentru evaluarea datelor științifice privind maladia, diagnosticarea şi tratarea ei, dar şi pentru a putea furniza pacienţilor cunoştinţe specifice legate de prevenție şi tratament;
 • participarea activă la realizarea acțiunilor demarate de Ministerul Sănătăţii (MS) prin membrii corpului didactic care sunt şi membri ai unor comisii de specialitate;
 • inițierea şi susţinerea proiectelor de cercetare științifică, atât în domeniul cercetării fundamentale, cât şi în cel al cercetării clinice, aplicative;
 • dezvoltarea în cadrul Universităţii a unor echipe de cercetare pluridisciplinare care să participe la realizarea unor proiecte științifice de interes major, ca parteneri în consorții naționale şi internaționale;
 • oferirea condițiilor pentru promovarea nivelului de cercetare avansată, atât prin rezultatele obținute în cadrul granturilor internaționale, naționale şi interne, cât şi prin finalizarea cercetărilor în cadrul tezelor de doctorat şi de abilitare, coordonate de către cadrele didactice ale Universităţii;
 • asigurarea vizibilităţii cercetării efectuate în echipele din care fac parte cadrele didactice ale Universităţii;
 • promovarea spiritului academic de cooperare şi conlucrare la nivelul comunităţii academice şi în afara ei, prin aplicarea principiilor de comunicare atât între cadrul didactic şi student, cât şi între cadrele didactice;
 • cultivarea şi promovarea în toate activităţile academice a tradiţiei şcolii medicale ieşene, ca argument identitar definitoriu pentru Universitate;
 • cultivarea imaginii şcolii medicale ieşene prin materiale promoţionale şi prin actualizarea site-ului propriu, cu extinderea sistemului de informatizare pe baza platformelor digitale existente;
 • participarea şi susţinerea colaborării cu alte universităţi şi instituţii de cercetare biomedicală din ţară şi din străinătate;
 • identificarea problemelor pe care le-au ridicat practica medicală şi stomatologică pe teritoriul Moldovei şi desemnarea unui număr de cadre didactice care să coordoneze activitatea din reţeaua Ministerului Sănătăţii, în vederea identificării soluţiilor adecvate;
 • organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice de nivel naţional / internaţional, pentru a asigura vizibilitatea potenţialului cercetării medicale şi farmaceutice ieşene.

 

Pentru mandatul 2024 – 2029 vă propun continuarea misiunii academice a Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași prin:

 • asigurarea excelenței în educația medicală și cercetarea științifică, pentru formarea de specialiști cu pregătire superioară, performanți la nivel național și internațional în specializările lor;
 • dezvoltarea unor programe de studii care corespund unei game cât mai largi de cerințe și exigențe instructiv- educaționale;
 • adaptarea cunoștințelor și competențelor practice ale absolvenților la piața muncii, atât prin formarea inițială, cât și prin programele de învățare continuă;
 • actualizarea și perfecționarea continuă a pregătirii specialiștilor, prin multiple forme de învățământ postuniversitar;
 • prospectarea recurentă și valorificarea posibilităților de încadrare în piața muncii a absolvenților programelor de studii din Universitatea noastră;
 • optimizarea activităților de cercetare științifică fundamentală și aplicată pentru ridicarea nivelului calitativ, creșterea competitivității, afirmarea performanțelor școlii medicale ieșene și pentru îmbunătățirea continuă a asistenței medicale;
 • asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru activitățile desfășurate, precum și a unor condiții de muncă și viață adecvate pentru toți membrii comunității academice;
 • managementul calității pentru serviciile educaționale de formare inițială și continuă, de cercetare științifică și pentru activitățile administrative și auxiliare;
 • promovarea relațiilor de cooperare internațională și integrarea în sistemul european de învățământ medical, prin atingerea standardelor de structură, calitate și eficiență; participarea într-un consorțiu universitar european;
 • promovarea deontologiei și bioeticii, apărarea valorilor democrației, prevenirea exclusivismului și intoleranței, respectarea drepturilor și libertăților individuale fundamentale în statul de drept.

 

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași pe care o propun pentru perioada 2024 – 2029 este „excelenţă academică, internaționalizare şi impact social în era digitală”. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENȚĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

Pentru corpul academic, excelența prin prosperitate se traduce prin crearea premiselor unui act educațional de cea mai înaltă calitate. Venituri mai mari și resurse mai vaste pentru corpul didactic înseamnă mai mult timp pentru perfecționare, prioritizarea calității și nu a cantității în actul educațional, asigurând astfel premisele performanței.

Urmând acest drum, UMF „Grigore T. Popa” Iași își poate asuma în mod firesc rolul important pe care îl merită în crearea și tezaurizarea valorilor științelor medicale românești, prin pregătirea la înalt nivel a specialiștilor în domeniile medicină, medicină dentară, farmacie și bioinginerie, prin menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, prin promovarea cercetării științifice și participarea activă a specialiștilor noștri în circuitul internațional de valori și, nu în ultimul rând, prin afirmarea identității școlii românești de medicină.