2.2. Cercetare științifică

Puncte tari

 • Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice;
 • Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM;
 • Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare;
 • Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice;
 • Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare pentru Licență;
 • Existența granturilor interne pentru susținerea proiectelor de cercetare;
 • Acordarea pentru tinerii cercetători a posibilității efectuării doctoratului în cadrul burselor doctorale, prin câștigarea de către universitate a unor proiecte europene;
 • Numărul ridicat de participări ale cercetătorilor UMF Iași la conferințe naționale / internaționale și în proiecte de cercetare internațională;
 • Creșterea anuală a numărului de articole în reviste care întrunesc un standard de recunoaștere ridicat;
 • Prezența membrilor comunității academice ca „invited speaker” la congrese de specialitate, prezența ca membru în colectivele de redacție ale revistelor științifice, premii obținute cu ocazia unor congrese, simpozioane, conferințe internaționale;
 • Creșterea anuală a fondurilor obținute în calitate de partener pentru programul cadru al UE;
 • Numărul ridicat de premii și medalii obținute de personalul de cercetare;
 • Existența și dezvoltarea unor proiecte/platforme majore de cercetare: Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală (CEMEX), Centrul de Formare și Cercetare în Inginerie Tisulară, Organe Artificiale și Medicină Regenerativă, Centrul pentru Cercetare Biomedicală „Grigore T. Popa”, Departamentul de Oncogenetică, precum și Platforma de cercetări fiziofarmacologice și clinice asupra mecanismelor durerii nononcologice și oncologice și Platforma interdisciplinară de medicină moleculară.

Puncte slabe

 • Lipsa unei strategii de cercetare pe termen mediu și lung, la nivel național, dependentă de ministerul de resort;
 • Activitățile de cercetare desfășurate în colective de cercetare mici și unidisciplinare;
 • Numărul redus de publicații de specialitate realizate, raportat la personalul academic;
 • Slaba atractivitate a echipelor de cercetare interdisciplinară;
 • Capacitatea limitată de atragere a personalului în cercetare academică, cauzată de lipsa unei strategii de promovare a cercetării la nivel național;
 • Capacitatea limitată de a implementa proiecte cu finanțare națională sau comunitară;
 • Necesitatea creșterii activității de cercetare și a implicării cadrelor didactice prin participarea la teme care să aducă recunoaștere internațională, pentru menținerea locului obținut și pentru crearea condițiilor de susținere a examenului de abilitare/promovare pentru posturile de conferențiar și profesor;
 • Numărul scăzut de cadre didactice tinere care utilizează bazele de cercetare existente la nivelul întregii Universități;
 • Vizibilitatea scăzută a proiectelor realizate;
 • Dotarea insuficientă cu aparatură de cercetare.

Oportunități

 • Atât cercetătorii aparținând facultăților, cât și foștii absolvenți care își desfășoară activitatea în străinătate sunt sprijiniți în promovarea de noi proiecte de cercetare (strategia Alumni);
 • Proiectele de cercetare cu finanțare europeană și atragerea de investitori din sectorul privat;
 • Parteneriatele de cercetare post-doctorală cu universități de profil din țară și din străinătate;
 • Echipele de cercetare (clinic + preclinic), în colective multidisciplinare cu idei de cercetare complexe, specifice domeniului medico-farmaceutic;
 • Posibilitatea acordării de bonusuri salariale pentru performanță didactică și cercetare.

Amenințări

 • Scăderea numărului de absolvenți de master care inițiază cercetări;
 • Plecarea din sistem a unor tineri asistenți, din cauza nivelului scăzut de salarizare comparativ cu piața europeană de profil, dar și cu salarizarea din rețeaua MS;
 • Mobilitatea externă redusă a cadrelor didactice și de cercetare.