Suntem o universitate solidă din punctul de vedere al resurselor umane, logistice şi financiare, o universitate tot mai bine văzută în exterior şi angajată pe un drum clar şi dovedit a fi corect, prin rezultate şi prin recunoaştere.

Cadenţa pe care mi-am dorit să o dau înaintării noastre pe drumul pe care l-am ales împreună e caracterizată de entuziasm cumpănit, echilibru, tenacitate şi înţelepciune.

Putem continua astfel sau putem schimba ritmul, esenţial este să nu ne oprim, pentru că timpul nu se va opri şi va trece pe lângă noi. Şi ar fi păcat, pentru noi, pentru Universitate şi pentru cei ce vor veni după noi să continue drumul.

Suntem o universitate solidă din punctul de vedere al resurselor umane, logistice şi financiare, o universitate tot mai bine văzută în exterior şi angajată pe un drum clar şi dovedit a fi corect, prin rezultate şi prin recunoaştere.

Cadenţa pe care mi-am dorit să o dau înaintării noastre pe drumul pe care l-am ales împreună e caracterizată de entuziasm cumpănit, echilibru, tenacitate şi înţelepciune.

Putem continua astfel sau putem schimba ritmul, esenţial este să nu ne oprim, pentru că timpul nu se va opri şi va trece pe lângă noi. Şi ar fi păcat, pentru noi, pentru Universitate şi pentru cei ce vor veni după noi să continue drumul.

1. Preambul

1.1. Continuăm împreună pe același drum

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” a aniversat de curând 144 de ani de la punerea pietrei de temelie a învățământului superior medical aici la Iaşi. Emoţiile şi bucuria pe care le-am trăit împreună sărbătorind ediţia din 2023 a Zilelor UMF Iaşi sunt dublate de responsabilitatea care apasă pe umerii noştri, ai tuturor, cu greutatea a 144 de ani de istorie. Nu e puţin lucru şi nici uşor să ştii că în fiecare zi ai misiunea de a duce un pas mai departe o istorie şi un renume care dăinuie de aproape un secol şi jumătate. Pentru mine personal, încărcătura emoțională a fost cu atât mai mare cu cât am marcat atât un nou an devenit istorie pentru Universitatea noastră, cât şi încă un an, ultimul din mandat, în care am avut şansa de a onora încrederea şi misiunea pe care mi le-aţi acordat.

1.2. Cine suntem?

Consemnarea apariției unui nucleu de pregătire profesională medicală superioară la Iași își are locul în primele pagini ale istoriei învățământului superior din România. Decretul de înființare a Facultății de Medicină în limba română la Iași datează din 1 ianuarie 1851, dar instituția începe să funcționeze efectiv ani mai târziu, în 1879. Ulterior, această structură de învățământ medical se va constitui sub denumirea de Institut de Medicină din care vor face parte Facultatea de Medicină, Facultatea de Pediatrie și Facultatea de Farmacie.

1.3. Argument pentru continuitate

Misiunea Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași pe care o propun pentru perioada 2024 – 2029 este “excelenţă academică, internaționalizare şi impact social în era digitală”. Obiectivul fundamental rămâne continuarea efortului de direcționare a tuturor energiilor Universității către EXCELENȚĂ – un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un climat intern plăcut și stimulativ intelectual, atât pentru studenți, cât și pentru corpul profesoral.

1.4. Filosofia și modul de elaborare a planului managerial 2024 – 2029

Documentul respectă liniile directoare definite în Planurile Manageriale anterioare (2016 – 2023), proiecția pentru orizontul 2024-2029, fiind fundamentată pe continuarea politicilor și proiectelor care au primit, la precedentele alegeri, votul de încredere al comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.
Prezentul plan managerial a fost elaborat în concordanță cu legislația românească privind învățământul medical superior, ținând cont de integrarea României în Uniunea Europeană, de schimbările majore din învățământul universitar și de intensificarea competiției dintre universitățile şi facultățile cu profil medical.

2. Analiza SWOT

a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași

2.1. Procesul instructiv – educativ

Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului „excelență prin prosperitate”; Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice; Personal de predare înalt calificat și experimentat; Specializări evaluate şi acreditate național (ARACIS) și internațional (EUA, WFME); Proces instructiv-educativ...

2.2. Cercetare științifică

Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare; Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice; Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare...

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative; Buna comunicare cu mediul socioeconomic; Programe organizate cu universități străine; Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere; Existența programelor de studiu în limbi străine; Statutul de membru asociat al Agenției...

2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului; Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la diverse specializări prin renunțarea la specializările neeficiente în plan managerial; Oferirea posibilităților de formare a cadrelor didactice pentru cunoașterea la nivel B2 a...

3. Orientarea strategică

a Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași pentru perioada
2024 – 2029

3.1. Viziune, misiune și valori

Aspirăm să fim recunoscuți pe plan internațional ca o universitate de cercetare avansată și ca promotori ai excelenței în învățământul superior medical; ne dorim să fim percepuți ca o instituție orientată spre interesul profesional și bunăstarea studenților, absolvenților și personalului său și, în egală măsură, ca o Universitate dedicată și implicată în comunitățile de la nivel local, național și internațional.

3.2. Cultură organizaţională

Cultura performanței și Cultura sprijinului sunt tipurile de cultură organizațională pe care mi-am propus, încă din 2016, să le promovez în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Ele sunt fundamentate pe un set clar de valori și presupun un anumit comportament organizațional:Cultura performanței Valori Comportamente organizaționale Excelență Performanță academică – excelență în învățământ; Schimbări de natură organizatorică bazate pe convergența strategică. Inovare,...

3.3. Comunicare internă și externă

Promovarea brandului Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași ca instituție de excelență în învățământul superior medical a fost una din activitățile prioritare în mandatele 2016 – 2024 și își va păstra acest statut și în următorul mandat. O componentă esențială în menținerea și dezvoltarea brandului instituțional este o bună și eficientă comunicare, atât în interiorul instituției, cât și în relația instituției cu mediul extern. Serviciul de Comunicare și Marketing...

3.4. Prioritățile activității manageriale

În perioada 2024 - 2029, prioritățile activității manageriale vizează: Resursa umană (personalul și studenții Universității): asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților didactice, de transfer al cunoștințelor și de evaluare, dar și de recompensare a performanței; dezvoltarea conceptului de model de carieră: elevul de azi – studentul de mâine, studentul de azi – cadrul didactic UMF de mâine. Relația cu mediul economic și sociocultural: asigurarea cadrului pentru un...

4. Obiective strategice

și măsuri de realizare ale procesului educațional

#1: Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii

Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piața muncii se va realiza prin:   Elaborarea și implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicată în organizarea și desfășurarea activităților didactice: coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, respectarea orarului și a calității predării, evaluarea internă a activității cadrelor didactice și corectarea...

#2: Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic

Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic se va realiza prin:   Elaborarea unui set de indicatori relevanți care să conducă la creșterea vizibilității bazate pe rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate (articole indexate ISI, brevete, atragere de fonduri pentru cercetare etc.); Elaborarea și implementarea în fiecare departament a unei strategii și a unui plan de măsuri pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea...

#3: Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare

Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactica și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare se vor realiza prin:   Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și onestitate între toate structurile din Universitate și între membrii acesteia, inclusiv prin organizarea periodică a ședințelor Consiliului de Administrație în fiecare facultate, a întâlnirii rectorului cu cadrele didactice care ocupă posturi de asistent și șef lucrări,...

#4: Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea Universității

Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea universității se vor realiza prin:   Dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici și mediul sociocultural la nivel local, regional și național în scopul derulării de activități de formare a resursei umane, practică/internship, de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, culturale și sportive; Extinderea parteneriatelor cu autoritățile locale și regionale, precum și cu alte instituții, organizații și agenții...

#5: Intensificarea procesului de internaționalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unei strategii pe termen scurt și mediu și a unui program coerent și consecvent de internaționalizare a Universității; Creșterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte universități), în special a celor de masterat și doctorat; Extinderea cooperării cu companii străine din zona Iașului și din străinătate, pentru stagii de practică și...

5. Excelența în educație

– o proiecție 2016 – 2029

5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale 2016 – 2023

În cursul anului 2016, a fost finalizat obiectivul de investiții Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare în Medicina Experimentală - CEMEX, proiect în valoare de 5.000.000 euro, finanțat din fonduri externe nerambursabile şi venituri proprii ale instituției. În cursul anului 2017, a fost finalizat obiectivul de investiții “Spații metodico-didactice prin refuncționalizarea Corpului Principal al Universității”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 s-au investit aproximativ 700.000 euro. De...

5.2. Excelența în actul educațional

Excelența în actul educațional nu este o destinație în sine sau un punct terminus, ci un drum și un mod de a înțelege și de a căuta performanța. Fiecare pas înainte făcut pe drumul către excelență este un element de progres și în egală măsură o piatră de temelie pe care putem clădi mai departe. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași nu a început și nu se va termina cu noi, cei care alcătuim astăzi corpul ei academic – 144 de ani de istorie sunt dovada vie a acestui...

6. Cercetarea științifică

6.5. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2024 – 2029

Prin prezentul Plan Managerial, vă propun ca obiectivele cercetării științifice în Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, în perioada 2024 – 2029, să fie următoarele: Creșterea calității și eficienței activității de cercetare-dezvoltare în domeniul medical, farmaceutic și al bioingineriei medicale, în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate și a promovării competitivității economice cu impact în industria farmaceutică și a dispozitivelor medicale; Creșterea...

6.1. Contextul instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) şi de WFME, ca instituție de cercetare științifică avansată. Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său educațional...

6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa” Iași în spațiul european al cercetării științifice.Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele: Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea...

6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială - Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operațional Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova...

6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Finanţările proiectelor în perioada 2020-2024 au urmărit Planul Managerial propus în mandatul anterior. Astfel, direcţiile de dezvoltare propuse au fost: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste finanţări au fost realizate prin mai multe linii de finanţare disponibile în perioada...

6.6. Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice

Mijloace de atingere a obiectivelor din domeniul cercetării științifice: Finalizarea Centrului de Cercetare Fundamentală, ca o platformă integrată și independentă față de discipline/ departamente/facultăți, condusă de un director ales prin concurs și care va avea ca scop să ofere tehnici diverse și noi de cercetare fundamentală; Îmbunătățirea nivelului de cotare a RMC și a Jurnalului de Chirurgie și lansarea unei noi publicații de specialitate cu țintă ISI care să permită unui număr mai mare...

6.7. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare: Sănătate și îngrijire digitală Oncologie și terapii inovative Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate Datele medicale. Colectarea și analiza datelor Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic Aceste direcții de cercetare au fost urmărite și până acum. Preocuparea pentru sănătate și îngrijirea digitală s-a materializat în proiecte depuse și care vor fi reluate în perioada următoare, astfel de idei fiind finanțabile și...

6.8. Baza materială și logistică – unități de cercetare de referință în U.M.F. Iași

Infrastructura utilizată în prezent în activitatea de cercetare științifică este constituită din spații, instalații și echipamente, tehnică de calcul și software, biobaze. Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei umane se vor desfășura în continuare în centrele, platformele și laboratoarele de cercetare științifică existente, care vor fi susținute și dezvoltate: Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală –...

6.9. Continuarea Programului de granturi interne dezvoltat în perioada 2016 – 2024

Îmi propun ca în mandatul 2024 – 2029 Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași să continue să susțină programul de granturi interne reorganizat în anul 2016 astfel:cu o finanțare maximă de 5000 euro/proiect, prin care Universitatea urmărește susținerea cercetării științifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 40 de ani și grad didactic de asistent universitar sau șef de lucrări, în vederea obținerii de rezultate competitive pe plan național și internațional și...

7. Managementul vizibilității instituționale internaționale

7. Managementul vizibilității instituționale internaționale

Sunt un adept al ideii de intensificare a procesului de internaționalizare și de deschidere a universității către comunitatea globală, iar pentru mine, asigurarea calității în educația medicală oferită de UMF Iași reprezintă o preocupare fundamentală. Această preocupare se traduce în eforturile susținute pe care le-am depus pe parcursul celor două mandate pentru a dezvolta infrastructura universității, pentru a atrage studenți internaționali și pentru a crea un mediu academic divers și...

8. Mijloace bugetare

8. Mijloace bugetare

Bugetul Universității și fondurile disponibile provin din următoarele surse: a) Fonduri bugetare de la Ministerul Educației și Cercetării: Finanțarea de bază, complementară și suplimentară Granturi Fonduri speciale Fondurile bugetare sunt limitate de cifra de școlarizare aprobată de minister și de nivelul finanțării de bază.   b) Fondurile proprii: Fondurile provenite din învățământul cu taxă, pentru programele de studiu în limba română; Studenții internaționali reprezintă o importantă...

9. Concluzii

9. Concluzii

Concluziile prezentului Plan Managerial sunt concluziile la care vă invit să ajungem împreună la sfârșitul mandatului 2024 – 2029. Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași se va dezvolta îmbinând tradiția de 144 de ani de cercetare și educație în domeniul medical și al științelor vieții cu oportunitățile și provocările lumii moderne. Va fi o instituție în permanentă dezvoltare, orientată către spațiul internațional și sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunități pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă și consecventă în direcțiile sale de acțiune esențiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva și va satisface membrii comunității academice, va stimula dezvoltarea personală și profesională a studenților. Universitatea noastră va fi implicată în comunitate, generând un simț al mândriei față de contribuția noastră la societatea contemporană.