6.2. Obiectivele activității de cercetare științifică

Obiectivul general al activității de cercetare științifică este creșterea performanței în cercetarea științifică, cu scopul integrării Universității de Medicină și Farmacie „Grigore. T. Popa” Iași în spațiul european al cercetării științifice.

Obiectivele specifice, pe termen scurt, mediu și lung, care stau la baza Planului Managerial privind activitatea de cercetare științifică sunt următoarele:

 • Creșterea performanței cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru ameliorarea acestora;
 • Atragerea resurselor umane în domeniul cercetării;
 • Asigurarea și îmbunătățirea accesului la resurse bibliografice puse la dispoziția cercetătorilor de către Universitate;
 • Crearea de poli de cercetare multidisciplinară pentru identificarea, atragerea și formarea cercetătorilor;
 • Asigurarea și perfecționarea resursei umane pentru cercetarea științifică de excelență, pentru dezvoltare și inovare;
 • Creșterea vizibilității naționale și internaționale a activității de cercetare a UMF „Grigore T. Popa” Iași;
 • Intensificarea colaborărilor în activitatea de cercetare științifică, transfer de cunoștințe, transfer tehnologic și inovare cu parteneri publici și din mediul privat, naționali și din străinătate;
 • Activitatea susținută de creștere a vizibilității proiectelor de cercetare ale Universității prin înscrierea și actualizarea informațiilor despre acestea în platformele și bazele de date naționale și internaționale;
 • Formularea și publicarea ariilor de interes pentru colaborările imediate și de perspectivă;
 • Atragerea de fonduri naționale și internaționale pentru activitatea de cercetare științifică;
 • Monitorizarea continuă a tuturor surselor de finanțare potențiale;
 • Realizarea unor documente de informare cuprinzând temele de cercetare, condițiile de eligibilitate, bugetele accesibile și termenele pentru depunerea aplicațiilor pentru toate apelurile active și informarea mediului academic prin toate căile de comunicare: newsletter către decanate, directorii de departamente, directorii centrelor de cercetare, directorii de proiecte, cercetătorii eligibili; prezentări și discuții în cadrul unor sesiuni de comunicare organizate de Prorectoratul de resort, Comisia științifică și Departamentul de management al proiectelor (DMPC), cu invitarea reprezentanților zonelor de contact pentru programele de finanțare vizate;
 • Oferirea consultanței științifice și asigurarea respectării condițiilor de etică a cercetării de către Comisia științifică și Comisia de Etică a Cercetării, care analizează propunerile de proiecte;
 • Oferirea sprijinului administrativ pentru proiectarea bugetelor, relația cu punctele de contact din cadrul apelurilor și suport în parcurgerea procedurilor pentru depunerea proiectelor;
 • Monitorizarea indicatorilor privind atragerea fondurilor (număr de proiecte depuse, rata de câștigare a proiectelor, utilizarea la maximum a fondurilor alocate proiectelor câștigătoare) și stimularea creșterii valorilor țintă ale acestora;
 • Punerea în valoare a infrastructurii și a centrelor de cercetare disponibile, dezvoltarea continuă a acestora, crearea centrelor de cercetare de excelență;
 • Crearea unor colective de cercetare puternice în jurul unor poli de excelență, cumulativ cu stimularea colaborării interdisciplinare, includerea în echipele de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor și stimularea corespunzătoare a acestora pentru implicare și dezvoltarea carierei;
 • Publicarea și actualizarea continuă a infrastructurilor de cercetare (baza materială disponibilă, software și bănci de date);
 • Identificarea și stabilirea direcțiilor importante de investiții ale Universității în infrastructură, cu scopul dezvoltării și modernizării continue a infrastructurii de cercetare.