2.1. Procesul instructiv – educativ

(predare și învățare)

Puncte tari

 • Universitate de cercetare avansată și educație;
 • Programe de studii clasa A;
 • Implementarea conceptului „excelență prin prosperitate”;
 • Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice;
 • Personal de predare înalt calificat și experimentat;
 • Specializări evaluate şi acreditate național (ARACIS) și internațional (EUA, WFME);
 • Proces instructiv-educativ optimizat prin unificarea disciplinelor cu domenii conexe sau interdisciplinaritate;
 • Introducerea de noi discipline preponderent practice (abilități medicale și chirurgicale);
 • Bază modernă de studiu: metode de învățare performante și echipamente de simulare asistată de calculator;
 • Infrastructură care susține realizarea unui învățământ performant;
 • Platforma de e-Learning şi altele, cursuri, note, feedback;
 • Număr crescut de ore alocate studiului individual;
 • Pregătire practică a studenților în conformitate cu bunele practici internaționale;
 • Acordarea din fondurile Universității a burselor sociale pentru sprijinirea din punct de vedere material a studenților cu probleme sociale;
 • Acordarea de burse de performanță pentru susținerea studenților și stimularea acestora pentru a fi preocupați de pregătirea profesională;
 • Creșterea vizibilității internaționale prin: creșterea numărului de studenți străini, publicarea de articole științifice în reviste prestigioase cotate ISI, acorduri de colaborare cu universități de prestigiu din străinătate, doctorate în cotutelă, organizare și/sau participare la conferințe internaționale relevante;
 • Prezervarea și creșterea rezervelor financiare, care asigură stabilitatea financiară a Universității și garantează capacitatea de absorbție a unor eventuale șocuri (ex.: criză financiară națională / internațională);
 • Menținerea și creșterea veniturilor financiare ale Universității, ca baza solidă de dezvoltare patrimonială;
 • Implicarea absolvenților Universității care profesează în străinătate ca lectori în cadrul workshop-urilor organizate în Universitate.

Puncte slabe

 • Număr redus, în continuare, de cadre didactice (cu referire preponderentă la asistenții universitari);
 • Scăderea interesului cadrelor didactice pentru activitatea educațională în contextul în care promovarea pe linie academică depinde în mare măsură de activitatea de cercetare științifică;
 • Perceperea de către studenți a activității de formare ca fiind încărcată, ca urmare a lipsei de organizare la nivel optim a orarului studenților prin utilizarea la maximum a spațiilor de învățământ existente;
 • Atragerea insuficientă a absolvenților performanți către cariera didactică; număr încă redus de conducători de doctorat/doctoranzi;
 • Neutilizarea la parametri maximi a facilităților oferite de Platforma e-Learning, cauzată de o complianță mai scăzută la schimbare a cadrelor didactice;
 • Birocrație la toate nivelurile, cauzată în primul rând de insuficienta dezvoltare a sistemului informatic, digital.

Oportunități

 • Sistem de credite transferabile UE-27 care permite colaborarea cu universități de tradiție din Europa și din afara acesteia și participarea la proiecte educaționale comune;
 • Acorduri de parteneriat cu spitale, firme, instituții de cercetare etc. pentru practica de vară și pentru cercetare;
 • Constituirea unor structuri pe specializări diverse de 240 și 180 de credite cu adresabilitate crescută din partea potențialilor candidați, corelate permanent cu schimbările din piața muncii din România și din afara granițelor;
 • Existența și buna funcționalitate a programelor de mobilitate a studenților, care permit schimbul de experiență la nivel internațional;
 • Grad ridicat de angajabilitate a absolvenților, datorat numărului mic de medici raportat la numărul de locuitori;
 • Interes crescut al studenților proveniți din țări non-UE pentru oportunitățile de învățământ oferite de UMF „Grigore T. Popa” Iaşi;
 • Parteneriatele cu liceele din zona Moldovei și Bucovinei, evenimente de popularizare a ofertei academice în rândul elevilor și participarea Universității la evenimente educaționale locale sunt lucruri recurente care au ca efect creșterea calității candidaților la admitere;
 • Dezvoltarea bazei materiale și a infrastructurii în acord cu cifrele de școlarizare și cu noile specialități din cadrul rezidențiatului;
 • Creșterea numărului de studenți străini, UMF „Grigore T. Popa” Iași fiind în prezent cea mai cosmopolită universitate din România, cu studenți din 80 de țări; 10% din numărul total de studenți internaționali din România învață astăzi la Universitatea noastră, acest lucru contribuind la internaționalizarea procesului educațional de la UMF „Grigore T. Popa” Iași.

Amenințări

 • Schimbări frecvente ale legislației, care au creat un climat general de instabilitate;
 • Servicii puține la nivel național de promovare în străinătate a ofertelor de studii;
 • Lipsa unor politici de sprijinire a tinerilor absolvenți;
 • Scăderea demografică cumulată cu exodul „creierelor” și analfabetismul funcțional care se prefigurează în rândul viitoarelor generații de studenți;
 • Oportunități reduse pentru tinerii absolvenți;
 • Posturi limitate în Universitate pentru absolvenți;
 • Creșterea abandonului școlar, din motive financiare;
 • Concurență crescută din partea sistemelor de învățământ superior din UE în atragerea studenților străini.