4. Obiective strategice

și măsuri de realizare ale procesului educațional

#1: Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii

Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piața muncii se va realiza prin:   Elaborarea și implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicată în organizarea și desfășurarea activităților didactice: coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, respectarea orarului și a calității predării, evaluarea internă a activității cadrelor didactice și corectarea...

read more

#2: Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic

Dezvoltarea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic se va realiza prin:   Elaborarea unui set de indicatori relevanți care să conducă la creșterea vizibilității bazate pe rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice și cercetătorii din Universitate (articole indexate ISI, brevete, atragere de fonduri pentru cercetare etc.); Elaborarea și implementarea în fiecare departament a unei strategii și a unui plan de măsuri pe termen scurt și mediu privind dezvoltarea...

read more

#3: Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactică și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare

Promovarea unui mediu colaborativ de activitate didactica și a unor servicii de calitate pentru membrii comunității universitare se vor realiza prin:   Promovarea unor relații de lucru bazate pe transparență, colaborare și onestitate între toate structurile din Universitate și între membrii acesteia, inclusiv prin organizarea periodică a ședințelor Consiliului de Administrație în fiecare facultate, a întâlnirii rectorului cu cadrele didactice care ocupă posturi de asistent și șef lucrări,...

read more

#4: Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea Universității

Extinderea relaţiilor cu mediul economic și socio-cultural şi promovarea universității se vor realiza prin:   Dezvoltarea colaborărilor cu agenții economici și mediul sociocultural la nivel local, regional și național în scopul derulării de activități de formare a resursei umane, practică/internship, de cercetare-dezvoltare și transfer tehnologic, culturale și sportive; Extinderea parteneriatelor cu autoritățile locale și regionale, precum și cu alte instituții, organizații și agenții...

read more

#5: Intensificarea procesului de internaționalizare

Intensificarea procesului de internaționalizare a Universității se va realiza prin: Elaborarea și implementarea unei strategii pe termen scurt și mediu și a unui program coerent și consecvent de internaționalizare a Universității; Creșterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat cu alte universități), în special a celor de masterat și doctorat; Extinderea cooperării cu companii străine din zona Iașului și din străinătate, pentru stagii de practică și...

read more