2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

(local, național, internațional)

Puncte tari

 • Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate;
 • Acorduri și parteneriate cu organizațiile private;
 • Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative;
 • Buna comunicare cu mediul socio-economic;
 • Programe organizate cu universități străine;
 • Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere;
 • Existența programelor de studiu în limbi străine;
 • Statutul de membru asociat al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), care propune multiple programe de cooperare vizând în mod special susținerea cercetării și a învățământului în limba franceză;
 • Organizarea de activități cu impact în societate, care vizează promovarea măsurilor de prevenire a diverselor afecțiuni cu frecventa mare în comunitate (Ex.: „Abordul multidisciplinar în prevenția și managementul obezității”, „Ziua inimii la Iași” (organizată cu sprijinul Romanian Athletic Cardio Club Ro-ACC, Fundației Române a Inimii și a Societății Române de Cardiologie), „Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții”);
 • Implicarea în Festivalul Internațional al Educației (FIE);
 • Organizarea de manifestări științifice și socio-culturale sub egida U.M.F. Iași sau participarea în calitate de co-organizator;
 • Participarea la târguri internaționale de promovare a Universității și a ofertei sale educaționale (NAFSA, EAES etc) organizate de CNR.

Puncte slabe

 • Insuficienta dezvoltare a comunității Alumni a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

Oportunități

 • Integrarea în comunitatea europeană a facultăților din cadrul U.M.F. Iași;
 • Prezența unor programe de dezvoltare continuă, atât la nivel național, cât și internațional;
 • Dezvoltarea de parteneriate naționale și internaționale cu universități, instituții de cercetare, companii;
 • Schimburile academice bilaterale (profesori, cercetători, studenți);
 • Programele de formare profesională.

Amenințări

 • Lipsa unei strategii reale de susținere a zonei geografice Nord-Est;
 • Influența crizei economice asupra practicii sociale la nivel local, național și regional;
 • Slaba finanțare a U.M.F. Iași prin proiectele derulate de Guvern.