6.1. Contextul instituțional

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este clasificată pe plan național și recunoscută de către Asociația Europeană a Universităților (EUA) şi de WFME, ca instituție de cercetare științifică avansată.

Comunitatea academică din Universitatea noastră susține consecvent principiul de bază că o instituție de învățământ superior trebuie să fie un important producător de noutate științifică, atât fundamentală, cât și aplicativă, în contextul specific al rolului său educațional și de formator de elite.

În aceste condiții, este firesc ca activitatea de cercetare științifică să constituie o componentă de bază a misiunii Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, prevăzută în Planul Strategic și în Carta Universității.

 

În accepțiunea prezentului Plan Managerial, prin cercetare științifică se înțelege:

 

  • Cercetarea fundamentală;
  • Cercetarea aplicativă;
  • Cercetarea de dezvoltare tehnologică – proiectarea de produse, servicii, tehnologii, sisteme de producție și comercializare etc;
  • Consultanță, asistență tehnică, verificare de proiecte și expertizare în domeniul tehnic, tehnologic, medical biomedical, managerial, financiar-contabil, comercial etc;
  • Transfer tehnologic asigurat pe diferite căi: formare continuă și postuniversitară, vânzări de brevete de invenție, conferințe, expoziții, demonstrații, publicații originale etc.

Cercetarea științifică se realizează în regim finanțat (granturi interne, granturi naționale, granturi internaționale, contracte de cercetare încheiate cu diverse instituții, companii etc.) sau în baza planului intern de cercetare al Universității.

Activitatea de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu Carta Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și se bazează pe strategia de promovare a cercetării multidisciplinare și pe prioritățile noilor tehnologii; se realizează în mod individual sau în colective de cercetare din cadrul facultăților, platformelor interdisciplinare de cercetare și a centrelor de cercetare științifică și de excelenţă. Întregul proces de cercetare științifică este coordonat și supervizat de Prorectoratul cu activitatea de cercetare științifică, prin intermediul Comisiei de Cercetare Științifică a Senatului, al Comisiei de Etică pentru Cercetare și al Departamentului Cercetare Științifică CEMEX, având susținerea Rectorului şi suport administrativ din partea Directorului General Administrativ, a Direcției Programe pentru Dezvoltare Instituțională și a Compartimentului de cercetare științifică din structura acesteia (conform organigramei), a Direcției Financiar-Contabile, a Serviciului de Achiziții Publice, a Direcției Resurse Umane, a Consiliului Școlii Doctorale și a Bibliotecii UMF Iași.