2. Analiza SWOT

a Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași

4 perspective:

Procesul instructiv – educativ (predare și învățare)

Cercetarea științifică 

Relațiile Universității cu mediul extern (local, național, internațional)

Capacitatea instituțională

2.1. Procesul instructiv – educativ

Puncte tari Universitate de cercetare avansată și educație; Programe de studii clasa A; Implementarea conceptului „excelență prin prosperitate”; Număr de studenți în creștere, în corelare cu îmbunătățirea și extinderea infrastructurii de învățământ, dar și cu reducerea normei didactice și creșterea numărului de cadre didactice; Personal de predare înalt calificat și experimentat; Specializări evaluate şi acreditate național (ARACIS) și internațional (EUA, WFME); Proces instructiv-educativ...

read more

2.2. Cercetare științifică

Puncte tari Diseminarea permanentă a rezultatelor cercetării prin acțiuni specifice; Originalitatea în cercetare, materializată prin rezultate notabile brevetate și înregistrate la OSIM; Încurajarea cadrelor didactice pentru cercetare și publicare; Acordarea sporului de 30% și a gradațiilor de merit, pe baza performanțelor științifice ale cadrelor didactice; Implicarea Universității în dezvoltarea cercetării prin înființarea și susținerea Centrelor de Excelență și a Laboratoarelor de cercetare...

read more

2.3. Relațiile Universității cu mediul extern

Puncte tari Atragerea de sponsorizări pentru dotări, achiziții fonduri de carte și reviste de specialitate; Acorduri și parteneriate cu organizațiile private; Popularizarea științei prin participări la ateliere demonstrative; Buna comunicare cu mediul socioeconomic; Programe organizate cu universități străine; Mobilitățile educaționale pentru studenți, cadre didactice și de cercetare în continuă creștere; Existența programelor de studiu în limbi străine; Statutul de membru asociat al Agenției...

read more

2.4. Capacitate instituțională

Puncte tari Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a cunoștințelor studenților prin introducerea unui nou sistem de apreciere și, implicit, de ierarhizare a studenților pe baza notelor din timpul anului; Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învățământului la diverse specializări prin renunțarea la specializările neeficiente în plan managerial; Oferirea posibilităților de formare a cadrelor didactice pentru cunoașterea la nivel B2 a...

read more