6.4. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2020 – 2024

Finanţările proiectelor în perioada 2020-2024 au urmărit Planul Managerial propus în mandatul anterior. Astfel, direcţiile de dezvoltare propuse au fost:

 1. Sănătate și îngrijire digitală
 2. Oncologie și terapii inovative
 3. Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate
 4. Datele medicale. Colectarea și analiza datelor
 5. Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic

Aceste finanţări au fost realizate prin mai multe linii de finanţare disponibile în perioada desfăşurată şi obţinute de la mai mulţi finanţatori.

Programele europene POCU, POR, Programele Transfrontaliere, dar şi PNRR – Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Banca Mondială,  Fondul de Dezvoltare Instituţională sunt unele dintre ele.

1. Sănătatea şi Îngrijirea digitală a fost susţinută în diverse proiecte din care aş aminti:

DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region – eDIH-DIZ, proiect aprobat şi care vizează transformarea digitală inteligentă, durabilă și coerentă în Regiunea Nord-Est a României, prin funcționarea Zonei de Inovare Digitală și prin furnizarea, de către aceasta, a setului complet de servicii pentru IMM-uri și instituțiile publice de sănătate din regiune – un proiect în valoare totala de 9,059,496.39 lei.

De asemenea s-a început în 2020 proiectul „Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS” în care s-a creat, s-a operaţionalizat Centrul de Transfer Tehnologic, proiect ce urmăreşte tehnologii cercetate şi dezvoltate în cadrul centrului şi care vizează domeniul digital şi îmbătrânirea sănătoasă.

2. Oncologie și terapii inovative

Creation, Operational and Development of the National Center of Competence in the field of Cancer (NCCC), proiect finanțat prin PNRR în 2022 în valoare de 2.466.853,29 lei. Finanțarea este în cadrul Pilonului III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice; Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE; I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență; PNRR-III-C9-2022 – I5

Conform proiectului, Centrul de competenţă în domeniul cancerului se va axa pe îmbunătăţirea managementului pacienților cu neoplasm, prin dezvoltarea unor programe bazate pe progresele din medicină personalizată, telemedicină, caracterizarea moleculară a tumorilor, sisteme imagistice şi inteligenţă artificială prin cercetare integrativă și dezvoltarea unei reţele de cercetare colaborativă.

Am aplicat pe acest proiect și a fost câștigat de către consorțiul format din: IOCN, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Victor Babeș”, precum și șase companii private specializate pe servicii medicale și IT: Centrul de Oncologie St. Nectarie, Kol Medical Media, Oncohelp TM, Oncomed, Netvibes și Medlife.

Proiectul prevede mai multe direcţii de acţiune, fiind vorba de toate modalităţile de abordare a cancerului. Prevede, în esență, operaționalizarea acelui CNCC. Iar fiecare dintre aceste instituții vine atât cu dotări, cât și cu expertiză proprie. Fiecare instituție vine cu partea pe care trebuie să și-o dezvolte în proiect, cu pachete de lucru. Proiectul pentru CNCC vizează: prevenție, screening, diagnostic, tratament și îngrijire paliativă și calitatea vieții. Partenerul UMF Iași răspunde de partea de îngrijire paliativă și calitatea vieții în acest proiect amplu.

3. Boli infecțioase și alte provocări pentru sănătate

LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice

și

Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST

Proiecte complementare în valoare cumulata de 75.540.785,16 lei.

În cadrul LIVERO1 s-a creat sistemul SEES, primul sistem electronic de evidență al screeningului hepatitelor virale din România. Importanța acestui sistem electronic pentru realizarea cu succes a programului de screening este majoră, acesta asigurând stocarea și interpretarea datelor colectate. În LIVERO2 s-a populat cu date privind sceeningul infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C.

 

4. Datele medicale. Colectarea și analiza datelor

Campus digital pentru învățământ medical la UMF „Grigore T. Popa” Iaşi

Obiectivul general al proiectului este: Cercetarea – dezvoltarea, proiectarea și testarea unei platforme multi-modale care să asigure digitalizarea fluxului educaţional, didactic, de cercetare – dezvoltare şi inovare al UMF Iași, pentru îmbunătăţirea comunicării dintre universitate şi studenţi, lucrul în echipă în spaţiul virtual şi crearea unei infrastructuri CDI pentru abordarea tehnologiilor avansate.

Valoarea totală a proiectului este de 23.247.048,06 lei cu TVA din care 19.535.334,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR și 3.711.713,56 lei TVA.

Astfel, se are în vedere:

 • Digitalizarea procesului educațional pe durata întregului ciclu de studii de licență / master / doctorat.
 • Înființarea și dotarea a 5 departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale noi și modernizarea a 11 departamente/ centre/ laboratoare/ biblioteci digitale.
 • Actualizarea și implementarea a 10 programe de formare de competențe.

Proiectul „Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare” este finanțat de Uniunea Europeană, pe axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  obiectiv specific 10.3-Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive,  în  cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, între data 25.08.2020 și data 31.12.2021.  Valoarea proiectului este de 32.897.092,49 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii educaționale a UMF Iași, incluzând dotarea unui Centru de Simulare Medicală, în condiții de performanță, durabilitate și incluziune socială.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 1. Finalizarea lucrarilor de construcții și instalații executate asupra corpului A al imobilului situat în Str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-13, în vederea operaționalizării Centrului de simulare – esențial predării medicinei aplicate. Prin execuția de lucrări specifice asupra infrastructurii, subiect al cererii de finanțare, se asigură participarea, simultan, la un proces educațional de calitate ce acoperă cel puțin două domenii de specializare inteligentă, pentru 510 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (valoarea țintă, pentru Regiuni mai puțin dezvoltate, a indicatorului specific programului (1S55) este 5570).
 2. Dotarea infrastructurii cu echipamente specifice, prin achiziția, până la finalizarea implementării proiectului, a 14 de echipamente și software, necesare integrării în procesul de formare a studenților UMF Iași a tehnologiei inovative, sustenabilă și incluzivă, aspect care va contribui la soluționarea asimetriilor existente între curriculumul universitar și necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei românești.

Rezultatele așteptate prin implementarea proiectului îl constituie modernizarea și  dotarea cu  14 de echipamente și software  unui nou imobil din patrimoniul UMF Iași finalizat și destinat procesului educațional, cu o capacitate de 510 studenți, care respectă standardele de calitate europene și care va  îmbunătăți capacitatea de a anticipa și de a răspunde cerințelor pieței privind standardele și calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de infrastructură, tehnologie modernă și echipamente cu rol în dezvoltarea  în rândul studenților de  competențe cheie și competențe cross-disciplinare. Investiția propusă va contribui la creșterea angajabilității absolvenților învățământului superior medical în sectoarele competitive și de specializare inteligentă – Sănătate și Tehnologie Informațională.

 5. Program integrat de accelerare a inovațiilor prin Centrul de Transfer Tehnologic

Centru de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS” – proiect în valoare de 6.478.761,66 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea și operaționalizarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS în vederea exploatării oportunităților economice generate de economia argintie și pentru a sprijini dezvoltarea și transferul de soluții tehnologice/servicii către economie, în vederea generării de valoare adăugată și a gestionării provocărilor societale reprezentate de îmbătrânirea populației, accesibilitatea serviciilor socio-medicale, calitatea actului medical și prevenția, diagnosticarea și terapia bolilor. Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS își propune să devină o structură cheie a ecosistemului regional de inovare acționând atât ca liant între actorii din sectorul CDI, mediul de afaceri și utilizatorii finali, cât și ca accelerator a produselor și serviciilor inovative dezvoltate fie prin exploatarea unor rezultate ale cercetării, fie prin acoperirea nevoilor specifice ale companiilor de a dezvolta / îmbunătăți / testa / valida / transfera un produs sau o tehnologie nouă pe piață care să răspundă unor probleme ale consumatorului.

2020

2020 a fost un an cu proiecte majore începute. Pentru prima dată a fost implementat de către UMF Iași un proiect de screening al populatiei și anume LIVERO2 – Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST.

LIVERO2 este cel mai mare proiect ca sumă finantață din POCU, în valoare de 52.397.520,56 lei, și este un program multi-regional de screening prin crearea rețelei locale de specialiști implicați în identificarea, mobilizarea și testarea rapidă a mai mult de 140.000 de pacienți.

În decursul anului 2020 au fost depuse 6 proiecte pentru fondul CNFIS- FDI și au fost finanțate toate cele 6. Tot în decursul anului 2020 s-au finanțat două proiecte ROSE.

Proiectele finanțate prin FDI au continuat direcțiile de dezvoltare instituțională inițiate anterior în mare parte și au adus și idei noi de dezvoltare. Astfel, au fost susținute și implementate ideile de învățământ incluziv și egalitate de șanse, dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru studenții de la Facultatea de Farmacie, cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice, creșterea vizibilității și a impactului universității pe plan educațional internațional, îmbunătățirea infrastructurii de susținere a activităților didactice și susținerea cercetării de excelență.

Proiectele ROSE depuse și finanțate au avut în vedere prevenirea abandonului școlar în rândul studenților universității, precum și atragerea de noi studenți.

A fost, de asemenea, finanțat un proiect POR, cu titlul Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare în valoare de 32.897.092,49 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale a UMF Iași, incluzând dotarea unui Centru de Simulare Medicală, în condiții de performanță, durabilitate și incluziune socială.

S-a început proiectul „Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic MAVIS” cu o valoare de 6.478.761,66 lei. Ideea de Centru de Transfer Tehnologic este o idee nouă în rândul finanțărilor ce a devenit disponibilă în cursul anului 2020. Cu aceasta ocazie s-a aplicat primul astfel de proiect ce a luat naștere pe fondul unui deziderat mai vechi ce și-a găsit finanțarea cu această ocazie. Astfel s-a creat, s-a operaționalizat Centrul de Transfer Tehnologic, care își propune implementarea ideilor rezultate din studii și cercetare în producție.

Proiecte depuse:

Nr. crt.

COD

Titlu proiect

Valoarea totală a proiectului

1.

127606

Platforma multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E, Acronim: CENEMED

63.214.675,27 lei

2.

 

DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF HEPATITIS E DIAGNOSIS AND MANAGEMENT PROTOCOL TOWORDS A GLOBAL ONE HEALTH. Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects

241.269,8 lei

3.

1HARD/4.1/93

CROSS-BORDER INTEGRATED NETWORK FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS. Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – HARD projects

6.808.631,5 lei

2021

Platforma multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E (acronim: CENEMED) este un proiect de cercetare în valoare de 63.214.675,27 lei și a vizat creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași prin crearea unui centru multidisciplinar de cercetare în domeniile: urgențe cardiovasculare și toxicologice, oncologie pelvină, imunologie și genetică, nefropatologie și gastroenterohepatologie, cu scopul de a cerceta metode diagnostice și mijloace terapeutice personalizate pentru patologia din aria de interes capabile să crească supraviețuirea și să îmbunătățească calitatea vieții pacienților din regiunea de Nord-Est.

Proiectele finanțate prin FDI au continuat direcțiile de dezvoltare instituțională inițiate anterior în mare parte și au adus și idei noi de dezvoltare.

Alt proiect depus în 2021 și care a fost finanțat în 2022 este:

Nr. crt.

COD

Titlu proiect

Valoarea totală a proiectului

1.

154722

Net4SCIENCE: Rețea de cercetare doctorală și postdoctorală aplicativă în domeniile de specializare inteligentă Sănătate și Bioeconomie

5687982.42 lei

2022

 

În anul 2022 a fost semnat contractul de finanțare nr. 14045 din 16.09.2022 pentru proiectul cu titlul „Campus digital pentru învățământ medical la UMF «Grigore T. Popa“ Iași»”, cod 640507816, depus în cadrul apelului PNRR/2022/Componenta 15: Educație, Reforma 5: Adoptarea cadrului legislative pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Finanțarea proiectului este acordată Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași de către Ministerul Educației, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Perioada de implementare a proiectului este: 17.09.2022 – 31.12.2025.

Obiectiv general al proiectului este: Cercetarea – dezvoltarea, proiectarea și testarea unei platforme multi-modale care să asigure digitalizarea fluxului educaţional, didactic, de cercetare – dezvoltare şi inovare al UMF Iași, pentru îmbunătăţirea comunicării dintre universitate şi studenţi, lucrul în echipă în spaţiul virtual şi crearea unei infrastructuri CDI pentru abordarea tehnologiilor avansate.

Valoarea totală a proiectului este de 23.247.048,06 lei cu TVA din care 19.535.334,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din PNRR și 3.711.713,56 lei TVA.

Un alt proiect finanțat prin PNRR, pentru care a fost semnat contractul de finanțare în data de 30.12.2022 și unde UMF Iași este partener 4 este: „Crearea, Operaționalizarea și Dezvoltarea Centrului Național de Competență în Domeniul Cancerului” (CNCC).

Finanțarea este în cadrul Pilonului III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice; Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE; I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență; PNRR-III-C9-2022 – I5.

Conform proiectului, Centrul de competenţă în domeniul cancerului se va axa pe îmbunătăţirea managementului pacienților cu neoplasm, prin dezvoltarea unor programe bazate pe progresele din medicina personalizată, telemedicină, caracterizarea moleculară a tumorilor, sisteme imagistice şi inteligenţă artificială prin cercetare integrativă și dezvoltarea unei reţele de cercetare colaborativă.

De asemenea, proiectele finanțate prin FDI au continuat direcțiile de dezvoltare instituțională inițiate anterior în mare parte și au adus și idei noi de dezvoltare.

Proiecte depuse și aflate în evaluare sau contractare în 2022:

Nr. crt.

COD

Titlu proiect

Valoarea totala a proiectului

1.

POR/1077/1/2/157121

NANO FORMULARE POLIMERICA A LIDOCAINEI PENTRU TERAPIA DURERII

252.999,28 lei

2

PNRR – III – C9 -2022 – I8 – 135

Modelling negative symptom domains neurobiology: a transdiagnostic, translational study

6.999.998 lei

3

PNRR – III – C9 -2022 – I8 – 124

The association of neurodevelopmental disorders with self-injury behaviour: examining risk and protective factors to improve prevention and intervention

6.999.471 lei

4

PNRR – III – C9 -2022 – I8 – 122

PerSonalized medIcine applied to mental health: identifying a clinical, coGNnitive And moLecular fingerprint towards enhancing precision diagnosis in psychiatry (SIGNAL)

6.999.939 lei

5

PNRR/2022/C9/MCID/I8 – 115

Novel choline-based API-IL transdermal drug delivery system to combat neurodegenerative diseases

7.000.000 lei

2023

Au fost depuse noi proiecte pentru finanțare prin PNRR:

 • Asigurarea unei infrastructuri moderne, eficientă energetic, în cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iași prin modernizarea unor spații de cazare (cămin 1 Mai A) în campusul studențesc, în valoare de 53.715.173 lei.
 • Dezvoltarea infrastructurii Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași prin construire cantină și spațiu recreere cu eficiență energetică sporită în valoare de 65.060.901 lei.
 • „Novel choline-based API-IL transdermal drug delivery system to combat neurodegenerative diseases” – acronim IL4TDDS în valoare de 6.400.110 lei.
 • The Association Of Neuro-developmental Disorders With Self-Injury Behaviour: Examining Risk And Protective Factors To Improve Prevention And Intervention, în valoare de 6,000,000 lei.
 • PerSonalized medicine applied to mental health: identifying a clinical, coGNnitive And moLecular fingerprint towards enhancing precision diagnosis in psychiatry (SIGNAL), în valoare de 48,000,000 lei.
 • Modelling negative symptom domains neurobiology: a transdiagnostic, translational study, în valoare de 48,000,000 lei.
 • DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH – MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region – eDIH-DIZ, în valoare totală de 9,059,496.39 lei.

A continuat depunerea și câștigarea proiectelor anuale finanțate prin FDI, au continuat direcțiile de dezvoltare instituțională inițiate anterior și au fost promovate idei noi de dezvoltare. Au fost depuse și câștigate 2 proiecte ROSE, cu finanțare de la Banca Mondială:

 • „Sprijin pentru studenții din anul I studii de licență din cadrul Facultății de Medicină Dentară în vederea prevenirii abandonului școlar prin organizarea de programe remediale, consiliere, îndrumare și  dezvoltare personală”;
 • „Sprijin pentru studenții din anul I de la Facultatea de Bioinginerie Medicală aflați în risc de abandon școlar, pentru îmbunătățirea performanțelor academice”.

Valoarea celor două proiecte este de 744.450 lei.

Se află în faza de elaborare și se vor depune în perioada următoare două proiecte de stagii pentru studenți:

 • Competitivitate și performanță în domeniul medical prin stagii de practică;
 • Studentul de azi, Profesionistul de mâine! – Dezvoltarea competențelor practice ale studenților din domeniul farmaceutic și cosmetic.

 

Dinamica sumelor rezultate din proiecte

Anul

Valoare cumulată a proiectelor în implementare

2020

173.717.953 lei

2021

229.644.133 lei

2022

194.697.621 lei

2023

197.164.474 lei

 

Valoarea proiectelor aflate în implementare în prezent este de 197.164.474 lei. Această sumă poate părea mică sau poate părea mare dar ea trebuie fără îndoială corelată cu însemnătatea proiectelor și plus-valoarea adusă de acestea în universitate. Așa cum am arătat mai sus, direcțiile de dezvoltare pe care le-am propus au fost urmărite cu atenție și chiar dacă în această perioadă de patru ani am trecut și printr-o pandemie ce a complicat extrem de multe lucruri în lume, aceste direcții de dezvoltare și-au continuat drumul propus. Și le continuă mai departe.

Acum, la final de mandat menționez că voi susținute două mari proiecte ce vor fi depuse în perioada imediat următoare și anume: un proiect de importanță aș zice strategică pentru România, screening-ul colorectal și un proiect privind  măsuri sistemice de planificare, monitorizare și control al calității programului de screening pentru boli hepatice cronice, ambele adresându-ne populației vulnerabile din regiunea Nord-Est a României. Este necesară lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de asistență medicală de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, acordând o atenție deosebită grupurilor defavorizate. Aceste proiecte își propun îmbunătățirea accesibilității la serviciile medicale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități precum și creșterea eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), pentru regiunile mai puțin dezvoltate, inclusiv regiunea Nord Est.

Prin aceste proiecte se urmărește asigurarea accesului facil la asistență medicală, îmbunătățind astfel starea de sănătate a populației în regiunea noastră.