6.3. Cercetarea științifică la U.M.F. Iași în mandatul 2016 – 2020

Dezvoltarea cercetării în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost susținută prin scrierea și depunerea unor proiecte noi aflate acum în evaluare și prin implementarea / sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare / finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională, Banca Mondială – Ministerul Educației Naționale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana – Programul Operațional Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013.

Situația proiectelor de cercetare ale Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, structurată pe ani în perioada 2016 – 2019, este următoarea:

2016

Anul 2016 a fost un an „sărac” în linii de finanțare deschise, un an aflat între închiderea perioadei de programare 2007 – 2013 a sistemului bugetar al UE și începerea efectivă a perioadei de programare 2014 – 2020. Au fost depuse proiecte cu finanțare CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională și s-au finanțat 3 proiecte în valoare totală de 708.300 lei:

  • EIS: Echitate și incluziune socială în UMF „Grigore T. Popa” Iași, proiect ce vizează creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale pentru studenții Universității și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră). Valoarea proiectului a fost de 238.000 lei
  • UNIVersalIS – Creșterea gradului de internaționalizare prin măsuri specifice de promovare online și offline în cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iași. Valoarea proiectului a fost de 242.300 lei.
  • GEST-STUDIS – proiect ce a vizat asigurarea transparenței în gestiunea studenților Universității și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România. Valoarea proiectului a fost de 228.000 lei.

Tot în anul 2016 s-a aflat în implementare și s-a finalizat proiectul: POSCCE Contract de finanțare nr. 635 din 12.03.2014, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală CEMEX, în valoare de 30.883.856 lei.

 

Valoarea proiectelor aflate în faza de sustenabilitate, în număr de 8, a fost de 88.707.813 lei, şi au fost finalizate cu un an înainte:

1 Transfron-talier ID MIS ETC 1840 Rețeaua Est-Europeană de Excelență pentru Cercetare și Dezvoltare în domeniul Bolilor Cronice CHRONEX-RD 1.586.972,80 euro 24.12.2013 – 23.12.2015 http://www.chronex-rd.umfiasi.ro/ro/
2 POSDRU/159/1.5/S/133377 Program de excelență în cercetare doctorală și postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice 13.030.083 lei 08.04.2014 – 15.12.2015 http://www.docpostdoc.umfiasi.ro/
3 POSDRU/160/2.1/S/139881 Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare 16.307.986 lei 01.04.2014 – 30.11.2015 http://www.medcareer.umfiasi.ro/ro/
4 POSDRU/161/2.1/G/141871 Consiliere profesională în specializările medicale pentru o carieră de succes 1.799.910 lei 30.04.2014 – 29.10.2015 http://www.medvise.umfiasi.ro/
5 POSDRU/159/1.5/S/135760 CERO – Profil de carieră: cercetător român 12.998.211,80 lei 12.04.2014 – 07.12.2015 http://cercetare-cero.ro
6 POSDRU/159/1.5/S/136893 Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării științifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale – DocMed.net_2.0 13.030.093,20 lei 08.04.2014 – 07.12.2015 http://docmednet20.ro/
7 POSDRU/179/3.2/S/151363 Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții 20.940.746,10 lei 25.02.2015 – 24.12.2015 http://www.inimipentrucopii.umfiasi.ro/
8 POSDRU/179/3.2/S/152012 AD-COR Program inovativ de formare în domeniul cardiologiei pediatrice 10.600.783,20 lei 25.02.2015 – 24.12.2015 http://ad-cor.ro/
    TOTAL 88.707.813 lei    

 

2017

Anul 2017 a continuat cu sustenabilitatea proiectelor finalizate la care s-a adăugat și proiectul POSCCE 635 din 12.03.2014, Centru avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală CEMEX, în valoare de 30.883.856 lei. Astfel, valoarea totală a proiectelor aflate în sustenabilitate s-a ridicat la 119.591.669 lei.

Au fost depuse și s-au finanțat 3 proiecte cu finanțare CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituțională și în valoare totală de 849.389 lei. Acestea au fost:

  • Echitate și Incluziune Socială în UMF Iaşi – EIS 2.0, în valoare de 233.185 lei;
  • UNIVersalIS 2.0 – Creșterea gradului de internaționalizare prin măsuri specifice de promovare online și offline în cadrul UMF „Grigore T. Popa” Iași în valoare de 250.000 lei;
  • Sistem integrat pentru managementul centralizat al resurselor specifice activității didactice, în valoare de 366.204 lei.

De remarcat este faptul că UNIVersalIS 2.0 a ridicat nivelul de vizibilitate al Universității printr-o prezentare modernă, cu materiale noi de prezentare elaborate în cadrul proiectului la târguri de oferte universitare, dar și prin organizarea evenimentului „Orientation Days”, în cadrul căruia studenților din anul I le este prezentată Universitatea.

Au mai fost depuse și finanțate 2 proiecte ROSE în valoare totală de de 1.252.791 lei. Aceste proiecte sunt cu finanțare de la Banca Mondială, prin Ministerul Educației din România:

  1. ROSE 28/SGU/NC/I din 17.10.2017 „Prevenirea abandonului școlar și consilierea în alegerea traiectoriei în carieră pentru studenții anului I de medicină dentară și tehnică dentară”, în valoare de 340.551 lei;
  2. ROSE84/SGU/CI/I din 18.12.2017 „Centru de învățare – mecanism suport pentru studenții în situație de risc din cadrul Universității de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» Iaşi”, în valoare de 912.240 lei.

Astfel, valoarea totală a proiectelor finanțate în 2017 s-a ridicat la un total de 2.102.180 lei.

De asemenea, în 2017 au fost depuse și proiecte cu finanțare europeană:

  • Centru suport pentru proiecte internaționale de sănătate (CSPIS-CD), POC 2014-2020/Uniunea Europeană și Guvernul României, în valoare de 3.034.080,40 lei;
  • Pentru POR 2014-2020, Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic s-au depus 4 scrisori de intenție: 
Crearea și Dezvoltarea CTT managementul medical Complex al Vârstnicului și Îmbătrânirea Sănătoasă MAVIS 23,88 puncte 3.100.000 lei
Crearea și dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic PHARMA-TECH UMF Iași 23,25 puncte 3.200.000 lei
Centru de transfer tehnologic în medicina dentară 13,88 puncte 3.000.000 lei
Centru de transfer tehnologic în biotehnologii 23,75 puncte 3.200.000 lei
  TOTAL 12.500.000 lei

 

Valoarea totală a proiectelor depuse în 2017 se ridică la 17.636.260,4 lei.

2018

Anul 2018 a fost un an prolific pentru proiecte, atât pentru că au fost disponibile linii de finanțare, cât și pentru că proiectele depuse au avut o largă arie de domenii și, ca urmare, și câștigul și valoarea adăugată pentru Universitate au fost mari.

Au fost depuse și cereri de finanțare (proiecte) la Comisia Europeană, Orizont 2020, POR, Interreg, Erasmus Plus, Granturi SSE și Norvegiene, Granturi pentru Universități ROSE, Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI-CNFIS pentru diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile, dar și a posibilităților de colaborare internațională și a activităților cu potențial de a fi implementate.

Valoarea totală a proiectelor depuse a fost de 147.153.483,7 lei, o valoare semnificativ mai mare față de anii precedenți. Acestea se află în evaluare iar dintre ele, cele deja finanțate în 2018 sunt:

Nr crt

Nr identificare contract/

Finanțator

Titlu proiect Valoarea totală a proiectului Status proiect
1

POR 12228

POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 10.1.

Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent 25.819.447,55 lei Selectat pentru finanțare
2 POCU/379/6/21/124981 Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm 6.845.959,60 lei Selectat pentru finanțare
3 POCU/320/6/21/122555 Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES 5.975.962,89 lei Contractat
4 POCU/91/4/8/111105 FRAC – Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice 723.718 Contractat
5 POCU/90/6.13/6.14/108943 Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii în domeniul sănătății – balneofiziokinetoterapie 1.957.755,4 Contractat
6 POCU/91/4.8/107948 Îmbunătățirea nivelului competentelor PROfesioniștilor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” 13.054.042,34 Contractat
7 POCU/308/4/9/120640 LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice 23.143.264,60 Contractat
    TOTAL 77.520.150,38 lei  

 

 

Proiectele FDI care au primit finanțare în 2018 sunt:

Titlu Domeniu Valoare (lei)
Echitate și incluziune socială la U.M.F. Iași – acronim EchitatIS FDI Domeniul1 Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) 375.000
Internaționalizarea învățământului superior medical ieșean  – InterMedIS FDI Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România 329.100
Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a activităților didactice în UMF Iași. (ISA 1.0) FDI domeniul 3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, din cadrul universităților 275.238
START-UP-FARM-MED Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMF Iași FDI: Domeniul 4: Înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităților 180.212
Calitate în educație prin cunoașterea și respectarea deontologiei si eticii academice – CEMED2018 FDI Domeniul  5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice 296.490
Dezvoltarea cercetării biomedicale prin biotehnologie în UMF Iași (MedBiotech) FDI Domeniul 6: Susținerea cercetării de excelență din universități 328.000
TOTAL 1.784.040 lei

 

 Proiecte Transfrontaliere depuse:

Titlu Program Valoare (Euro) Valoare lei
V-CARM – Joint Research Platform in the field of vascularized composite ALLOTRANSPLANTATION for fostering innovation and economic development in cross-border area Romania-Moldova Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 140.621,25 Euro 660.919,88 lei
“MediCom. Open-Source Health Communication Educational Resources for Medical Professionals” Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 210.502,17 Euro

 

989.360,199 lei

 

Development and Optimization of Hepatitis E Diagnosis and Management Protocol Towords a Global One Health Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 51.334 Euro

 

 

241.269,8 lei

Cross-Border Integrated Network for Advanced Health Services in Obesity, Diabetes and Metabolic Disorders Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – HARD projects 1.448.645 Euro

 

 

680.8631,5 lei

TOTAL 1.851.102,42 Euro 8.700.181,37 lei

 

Proiecte cu finanțare europeană:

Nr crt

Nr identificare contract/

Finanțator

Titlu proiect Valoarea totală a proiectului Status proiect
1 POC 127606 Centru suport pentru proiecte internaționale CD internaționale de sănătate (CSPIS-CD) 3.034.080,40 lei Evaluare
2 POR 125262 Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare 29.982.236,00 lei Evaluare
3 POC 124967 CLOUD PRIVAT in cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași 4.946.100,49 lei Evaluare
TOTAL 37.962.416,89 lei

 

  

Aspecte de remarcat:

1. Pentru Fondul de Dezvoltare Instituțională FDI 2018 au fost depuse 6 proiecte și s-au finanțat toate cele 6 depuse. În cadrul acestora, creșterea calității imaginii Universității a fost avută din nou în vedere. A fost dezvoltată o aplicație pentru dispozitive mobile (telefon mobil, tabletă), pe cele mai populare platforme de astăzi (Android, Apple iOS) care ajută pe oricine este interesat, dar în special pe studenți, să se orienteze în universitate și în oraș asupra locațiilor în care se desfășoară activitățile Universității. Au fost, de asemenea, elaborate hărți interactive digitale și materiale digitale de prezentare.

2. Finanțarea proiectului POR 12228 Recompartimentare, modernizare spaţii de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent” permite recuperarea investițiilor făcute de către Universitate la obiectivul Clădirea „Nicolae Leon” (fosta UPA) în valoare de 25.819.447,55 lei, adică peste 5 milioane euro. Investiția are ca scop extinderea suprafețelor spațiilor disponibile pentru activitatea didactică și de cercetare.

3. Proiectul european POSDRU/3.2/179/S/151363 al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și IBCV, intitulat „Formarea specialiștilor în domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții”, proiect cunoscut și sub numele „100 de inimi pentru 100 de copii” a fost considerat printre cele mai de succes proiecte implementate în România. Proiectul a fost publicat pe site-ul Comisiei Europene ca recunoaștere a succesului său (https://europa.eu/investeu/projects/free-treatment-children-heart-defects_en). În cursul anului 2018, Reprezentanța Comisiei Europene a remarcat din nou proiectul și l-a popularizat în cadrul Mesei Rotunde „Invest EU – Sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul medical din România” în data de 30 martie 2018, la București. A ocupat locul al doilea la Gala Fondurilor Structurale din România din 2018, iar Universitatea a primit vizita unei echipe de filmare de la Comisia Europeană, care a realizat un film de prezentare ce se găsește în prezent pe site-ul Comisiei Europene.

2019

Situația proiectelor în implementare în cursul anului 2019 este următoarea:

Nr crt

Nr identificare contract/

Finanțator

Titlu proiect Valoarea totală a proiectului Status proiect
1   Calitate în educație prin intervenții specifice în medii defavorizate – Școala de Vară Medicală Ieșeană 548.130,52 lei Redepunere
2 ROSEAG135/SGU/PV/II Școala de vară – Alege sa fii farmacist! 560.378 lei Finanțat
3 ROSEAG130/SGU/PV/II Cum ar fi sa fii MEDIC STOMATOLOG? 560.412 lei Finanțat
4 ROSE84/SGU/CI/I Centru de învățare – mecanism suport pentru studenții în situație de risc din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași 912.240 lei Finanțat
5   Reducerea abandonului universitar prin creșterea performanțelor academice și socio-emoționale ale studenților din anul I ciclul de licență din Facultatea de Medicină Generală – Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași” – ProMedicIS 700,370 lei Finanțat
6 CNFIS-FDI-2019-0069 Echitate socială pentru pentru o medicină incluzivă – ProMEDIS 401.196 lei Finanțat
7 CNFIS-FDI-2019-0075 Internaționalizarea învățământului superior medical ieșean  – InterMedIS 2.0 230.000 lei Finanțat
8 CNFIS-FDI-2019-0072 Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a activităților didactice în UMF Iași
(ISA 2.0)
157.500 lei Finanțat
9 CNFIS-FDI-2019-0096 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților UMF Iași 120.500 lei Finanțat
10 CNFIS-FDI-2019-0093 2.0.Calitate în educație prin cunoașterea și respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2019 233.500 lei Finanțat
11 CNFIS-FDI-2019-0366 Susținerea cercetării de excelență prin tehnologii biomedicale (TehBiomed) 385.000 lei Finanțat
12   Platforma multidisciplinara de cercetare-dezvoltare medicala in regiunea N-E, Acronim: CENEMED 63.214.675,27 lei In evaluare
13 POR 125262 Investiții în infrastructura de învățământ din cadrul UMF Iași – Centrul de Simulare 29.982.236,00 lei Evaluare
14   V-CARM – Joint Research Platform in the field of vascularized composite ALLOTRANSPLANTATION for fostering innovation and economic development in cross-border area Romania-Moldova Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 660.919,88 lei Evaluare
15   “MediCom. Open-Source Health Communication Educational Resources for Medical Professionals”                  Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects 989.360,199 lei Evaluare
16  

Development and Optimization of Hepatitis E Diagnosis and Management Protocol Towords a Global One Health.

Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – SOFT projects

241.269,8 lei

 

Evaluare
17  

Cross-Border Integrated Network for Advanced Health Services in Obesity, Diabetes and Metabolic Disorders

Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020, 2nd Call for proposals – HARD projects

6.808.631,5 lei Evaluare
18 POCU/320/6/21/122555 Soluții inovatoare pentru Universități și Colegiul tehnic în vederea asigurării Competitivității procesului Educațional, corelat cu domeniile de Specializare inteligentă – SUCCES 5.975.962,89 lei Finanțat
19 POCU/91/4/8/111105 FRAC – Formarea națională a specialiștilor în recuperarea afecțiunilor congenitale și genetice 723.718 lei Finanțat
20 POCU/90/6.13/6.14/108943 Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii in domeniul sănătății – balneofiziokinetoterapie 1.957.755,4 lei Finanțat
21 POCU/91/4.8/107948 Îmbunătățirea nivelului competentelor PROfesionistlor din sistemul medical în domeniul chirurgiei ONCOlogice minim invazive abdominale – PRONCO” 13.054.042,34 lei Finanțat
22 POCU/308/4/9/120640 LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice 23.143.264,60 lei Finanțat
23 POCU/379/6/21/124981 Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm 1.059.987 lei Finanțat
24

POR 12228

POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI 10.1.

Recompartimentare, modernizare spații de învățământ, cu păstrarea funcționalului existent 25.819.447,55 lei Finanțat
25 POCU/626/6/13/133314 Inserția absolvenților de medicină pe piața muncii, prin dezvoltarea in cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităților practice – MEDPRO 4.505.453,73 lei Evaluare
26 POR/439/1/1/128789 Centru de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS 6.377.465,62 lei Evaluare

 

 

Concluzie

În concluzie, evoluția sumelor pe anii 2016-2019 poate fi sintetizată astfel:

  2016 2017 2018 2019
Finanțate 708.300 2.102.180 79.304.190,38 75.995.273,78
Sustenabilitate 88.707.813 119.591.669 119.591.669 119.591.669
Depuse 708.300 17.636.260,4 147.153.483,7 113.567.251,85