#1: Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piață muncii

Promovarea unui proces de învățământ de calitate, centrat pe nevoile studenților și corelat cu cerințele de pe piața muncii se va realiza prin:

 

  • Elaborarea și implementarea unui program de asigurare a unor standarde de calitate ridicată în organizarea și desfășurarea activităților didactice: coerență în elaborarea/actualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, respectarea orarului și a calității predării, evaluarea internă a activității cadrelor didactice și corectarea deficiențelor identificate;
  • Conceperea și implementarea de către fiecare departament didactic a unui program de dezvoltare a resurselor umane proprii (recrutare, promovare, specializare sau conversie a personalului didactic și de cercetare) și a unui sistem funcțional de evaluare a calității activității didactice;
  • Extinderea programului de profesionalizare a carierei universitare prin formarea și perfecționarea cadrelor didactice și a doctoranzilor cu frecvență (care au obligații de predare) în didactica disciplinelor universitare;
  • Dezvoltarea unui mecanism instituționalizat prin care reprezentanții mediului economic și socio-cultural să colaboreze cu Universitatea în vederea adaptării ofertei educaționale și a procesului de învățământ la cerințele pieței muncii;
  • Elaborarea și implementarea unui mecanism de recompensă (inclusiv financiară) pentru activitățile care sprijină un proces didactic de calitate (îndrumare practică, îndrumare de lucrări de finalizare a studiilor, tutorat, elaborare a orarului, atragere de candidați etc.) și premierea periodică a colegilor cu cele mai bune rezultate în activitatea didactică;
  • Creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor moderne și a platformei e-Learning în procesul didactic;
  • Modernizarea infrastructurii didactice prin renovarea și dotarea corespunzătoare a sălilor de curs, seminar și laborator;
  • Continuarea modernizării bazelor didactice și construirea unei baze sportive, precum și identificarea și amenajarea unor noi spații de studiu/lectură pentru studenții Universității;
  • Promovarea formării continue și adaptarea ofertei de programe acreditate la cerințele mediului economic și sociocultural.