Excelenta în educatie

Excelenţa în educaţie

umf_logoExcelenţa în educaţie nu e un drum finit, o destinaţie, ci un efort continuu al nostru al tuturor de a fi mai buni, mai performanţi, mai eficienţi în buna educare a celui care reprezintă scopul existenţei noastre profesionale: studentul.

O bună organizare a actului educațional este inerentă excelenţei în educaţie. Ca Rector îmi propun reconsiderarea organizării Departamentelor, în structuri cu adevărat funcţionale, în care disciplinele de studiu să poată asigura multidisciplinaritatea şi modularea curriculara, astfel încât să existe o interdependenţă pentru formarea în cadrul învăţământului fundamental şi clinic. 

Redimensionarea formaţiunilor de studiu în concordanţă cu creşterea numărului de cadre didactice, în special la nivel de asistenţi, va asigura pregătire practică mai eficientă, urmând principiile învăţământului centrat pe student.

Prosperitatea instituţională a Universităţii, concretizată în instrumentele de lucru puse la dispoziţia noastră în acest moment, permite un cumul de măsuri concrete care converg spre scopul comun al unui act educaţional de cel mai înalt nivel, în condiţii optime de eficienţă.

Învăţământul de licenţă

Centrul de Abilități Fundamentale

Consider atingerea următoarelor obiective prioritară în domeniul învăţământului de licenţă:

 • – formarea superioară calitativ în variate specialităţi de Licenţă din domeniile biomedicale;
 • – adaptarea direcţiilor de formare în cadrul învăţământului de Licenţă în functie de opţiunile şi  dezideratele potenţialilor candidaţi, dar şi în strânsă corelaţie cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 • – calitatea învăţământului de Licenţă va fi mult ameliorată prin selecţia corectă şi riguroasă a candidaţilor, printr-un proces de admitere. Adresabilitatea crescută va permite ca procesul de selecţie să fie riguros şi să urmărească admiterea candidaţilor performanţi, atât la specializările în limba română, cât şi a celor în limbile franceză şi engleză;
 • – formarea superioară calitativ a tinerilor în specialităţile de Licenţă în acord cu exigenţele impuse la nivel naţional şi internaţional prin:

  • actualizarea permanentă a curriculei;
  • continuarea şi optimizarea aplicării sistemului de credite transferabile pentru asigurarea unei strategii dinamice a mobilităţilor;
  • introducerea de noi competenţe şi abilităţi în exigenţele de formare;
  • creşterea capacităţii de studiu prin tehnici moderne de predare-învăţare;
  • creşterea calităţii procesului de predare-învăţare prin utilizarea la maximum a capacităţii Platformei e-Learning şi a accesibilităţii la bazele de date bibliografice;
  • reducerea timpului petrecut în universitate de către student pentru activităţi teoretice prin optimizarea orarului şi acordarea unui timp mai mare studiului individual;
  • acordarea importanţei meritate formării practice prin metodele tradiţionale, dar şi prin cele moderne, cum sunt metodele bazate pe simulare

Această ultimă idee enunţată este printre cele mai importante direcţii pe care le voi urma ca Rector. Universitatea noastră a finalizat proiectele „Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare”, avem deci suportul şi resursele necesare pentru atingerea acestui deziderat.

O altă măsură de maximă importanţă pe care v-o propun este optimizarea sistemului de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor prin punerea accentului pe metodele de evaluare formative şi într-o măsură mai redusă a celor cantitative. Finalizarea proiectului „Centrului de evaluare” al Universităţii, pe care noi cu toţi ni l-am dorit de mai mulţi ani, reprezintă atingererea unui obiectiv necesar şi chiar obligatoriu în contextul competiţiei actuale la nivel instituţional şi individiual.

Învăţământul de rezidenţiat

Pornim de la realitatea incontestabilă că formarea în cursul rezidenţiatului reprezintă o prioritate pentru o largă majoritate a universităţilor cu grad înalt de încredere, cum este şi Universitatea noastră. Ca Rector, voi încuraja dezvoltarea componentei educaţionale din cadrul Rezidenţiatului prin promovarea şcolii medicale şi farmaceutice ieşene, astfel încât pentru orice absolvent, atât din universitatea noastră, cât şi din alte universităţi, opţiunea unui rezidenţiat în Iaşi să fie una extrem de atractivă, din perspectiva condiţiilor materiale oferite, precum şi a prestigiului corpului profesoral.

Îmi doresc ca învăţământul de Rezidenţiat din unităţile medicale universitare să urmeze o curriculă concepută într-un mod flexibil. Pregătirea teoretică va fi dublată de o semnificativă componentă practică, prin dobândirea de competenţe şi abilităţi suplimentare specifice acestui ciclu de formare, inclusiv în cadrul „Centrului de abilităţi fundamentale”, conceput ca o platformă performantă de pregătire atât pentru studenţi, cât şi pentru rezidenţi.

De asemenea, îmi propun ca evaluările cunoştinţelor în cursul învăţământului de Rezidenţiat să nu mai aibă un caracter formal, ci să permită aprecierea corectă a gradului de performanţă în dobândirea competenţelor specifice. Putem atinge acest deziderat utilizând metodele formative şi baza tehnică, care vor fi puse la dispoziţie în „Centrul de evaluare” al Universităţii noastre, dezvoltat în acest scop.

În colaborare cu societăţile internaţionale de profil, îmi propun ca scop prioritar obţinerea titlului de medic specialist de către rezidenţi în condiţiile unei evaluări recunoscute atât la nivel naţional, cât şi european.

Voi urmări ca Universitatea să ofere tinerilor rezidenţi un climat moral adecvat, de încurajare şi stimulare, de respect şi recunoaştere a calităţilor individuale.

Ca rector voi avea o politică de stimulare a mobilităţilor pe perioada pregătirii rezidenţiatului, în structuri educaţionale performante din ţară şi străinătate. E „o cale bătută” pentru mine, fiind deja implicat în stabilirea unor acorduri de parteneriat cu universităţi din spaţiul francofon şi anglofon, din Europa, dar şi de pe alte continente. 

De asemenea, voi încuraja întoarcerea tinerilor formaţi în afara ţării, cu un bagaj de cunoştinţe mult îmbogăţit, oferind atât posibilităţi de încadrare pe piata muncii din România, dar şi justa recunoaştere a performanţelor. Ajutorul moral va fi dublat de cel material, atât pentru întrunirea unor condiţii decente în exercitarea profesiei, cât şi pentru asigurarea stabilităţii familiei, prin implicarea membrilor acesteia în activităţi profesionale care să le aducă beneficii corespunzătoare calificării lor.

Formarea Medicală Continuă

Ca Rector, îmi propun extinderea propunerilor de teme novatoare şi a formelor de realizare a Cursurilor de Formare Medicala Continuă organizate de Universitate. Voi acorda prioritate dezvoltării componentelor practice din curriculă, având în vedere oportunităţile pe care le oferă „Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare” ale Universităţii.

Voi urmări extinderea formelor de specializare în domenii cât mai variate, care să aducă competenţe suplimentare cursanţilor. Iniţierea unor cursuri în limbi de circulaţie internaţională, în care vor fi cooptaţi lectori de prestigiu din ţară şi din străinătate, va oferi cadrul deschiderii Universităţii, ca o platformă de schimburi de experienţă între profesioniştii din Universitate şi profesionişti recunoscuţi din diverse ţări ale lumii. Certificarea formării prin diplome eliberate în parteneriat de către Universitate şi structuri de profil din alte centre universitare va creşte adresabilitatea pentru formarea de calitate în Universitatea noastră.

La aceasta se adaugă susţinerea materială substanţială rezultată din organizarea acestor cursuri de formare continuă, care va creşte capacitatea instituţională şi baza de activitate practică a Universităţii.   

Masterate, studii doctorale şi post-doctorale

stethoscope on open book on a white backgroundCa Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” îmi propun dezvoltarea învăţământului de Masterat pentru continuarea pregătirii absolvenţilor ciclului de Licenţă de 240, respectiv 180 de credite.

Vă propun ca, împreună, să prioritizăm caracterul novator al programelor de Masterat prin oferte curriculare moderne şi bazate pe interdisciplinaritate, satisfăcând astfel dorinţa de completare a competenţelor dobândite în timpul învăţământului de Licenţă, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii sau în vederea completării studiilor conform sistemului LMD.

Din lista numeroaselor priorităţi pe care vi le propun în acest domeniu nu pot lipsi:

– favorizarea sistemului de credite transferabile ca mijloc de asigurare a flexibilităţii pregătirii;

– atingerea dezideratului de excelenţă pentru nivelul de Doctorat prin eficientizarea pregătirii în domeniul metodologiei cercetării biomedicale;

– crearea unor reţele de cercetare doctorală şi postdoctorală;

– favorizarea mobilităţilor prin accesarea burselor doctorale şi postdoctorale;

– creşterea numărului de granturi de cercetare pentru susţinerea proiectelor de cercetare doctorală;

– cresterea vizibilităţii tinerilor cercetători prin numărul articolelor publicate sau a prezentării rezultatelor în cadrul unor reuniuni profesionale recunoscute;

– creşterea calităţii şi a originalităţii cercetărilor doctorale;

– crearea unor nuclee de cercetare care fie incluse în reţelele de cercetare naţionale sau internaţionale, permiţând astfel finanţarea lor corespunzătoare;

– promovarea cadrului pentru acţiuni de leadership regional, naţional sau international;

– facilitarea schimburilor de know-how şi experienţă cu conducatori de doctorat din alte structuri academice de profil sau complementare şi conexe.

stethoscope on open book on a white background

Activitatea didactică în spitalele universitare

Study_booksVoi acorda o atenţie specială condiţiilor în care profesorii noştri îşi desfăşoară activitatea didactică cu studenţii în spitalele universitare. Există cadrul legal prin care Universitatea poate investi în dotarea spitalelor universitare. Lucrul cu echipamente noi şi moderne înseamnă nu doar un act educaţional superior calitativ pentru studenţii noştri, dar şi uşurarea şi eficientizarea  efortului didactic depus de profesori.

„Centrul de abilităţi fundamentale” şi „Centrul de simulare” dezvoltate de Universitate vor schimba radical primul contact direct al studentului cu pacientul din spitalul universitar – un moment delicat atât pentru student, cât şi pentru cadrul didactic în a cărui răspundere se află acesta.

După parcurgerea unui ciclu pregătitor în cele două centre, care vor simula la nivel de detaliu cadrul spitalicesc, dar în condiţii optime de învăţăre şi siguranţă, studenţii noştri vor avea primul contact efectiv cu pacientul având un bagaj de cunoştinţe şi experienţă net superior.

Cele două centre ale Universităţii vor asigura pentru student o etapă de tranziţie eficientă între cadrul de pregătire teoretică de tip “şcoală” şi lucrul efectiv cu pacientul, care va schimba fundamental experienţa sa în spital. Vorbim despre o acomodare mult mai rapidă, despre tehnici şi deprinderi specifice deja dobândite – pe scurt e vorba de timp câştigat atât pentru student, cât şi pentru profesor. Acest timp va putea fi alocat unei înţelegeri mult mai profunde şi de tip holistic atât a patologiei întâlnite, cât şi a vieţii de medic şi a relaţiei acestuia cu pacientul.